Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
16 / 22.04.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 439 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 440 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 441 Kaupunginjohtaja/1

V Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 442 Kaupunginjohtaja/3

Valtuutettu Ville Ylikahrin toivomusponsi koskien Talouden ja toiminnan seurantaraporttiin lisättäviä keskeisiä ympäristömittareita. (pdf) (html)


§ 443 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahan myöntäminen Helsingin Satamalle Jätkäsaaren esirakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 444 Kaupunginjohtaja/5

Pyöräilyn edistämiseen varatun määrärahan käyttö 2013 (pdf) (html)


§ 445 Kaupunginjohtaja/6

Harmaan talouden seurantaraportti 4-2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 446 Kaupunginjohtaja/7

Selvitys kaupunkikonsernin riskienhallinnasta vuodelta 2012 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 447 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 448 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 449 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Energian hakemuksesta (Vuosaaren voimalaitos) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 450 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunnon antaminen Uudenmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Helsingin Energian biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiantuotannossa -hanke) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 451 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 452 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Valtuutettu Arto Bryggaren toivomusponsi kaava-alueelle rakennettavien liikuntapaikkojen toteuttamisesta kiireellisesti (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 453 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 454 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 455 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04