Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
14 / 08.04.2013



Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.



Sisältö:


§ 376 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 377 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 378 Kaupunginjohtaja/1

V Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksen edellyttämät muutokset vuoden 2013 talousarvioon (pdf) (html)


§ 379 Kaupunginjohtaja/2

V Äänestysaluejaon muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 380 Kaupunginjohtaja/3

V Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lainojen takaaminen (pdf) (html)


§ 381 Kaupunginjohtaja/4

V Keskushallinnon organisaation uudistaminen (pdf) (html)


§ 382 Kaupunginjohtaja/5

V Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 383 Kaupunginjohtaja/6

V Keskushallinnon organisaatiomuutoksen aiheuttamat muutokset kaupunginvaltuuston työjärjestykseen sekä eräisiin johtosääntöihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 384 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Vartiokylän tontin 45052/1, tontin 45175/2 ja tonttien 45176/2-5 sekä katu-, puisto- ja raideliikennealueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12024; Itäkeskuksen hotelli ja elokuvakeskus) (pdf) (html)


§ 385 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Laajasalon tonttien 49178/35-50, kortteleiden 49180-49185, 49187 ja 49188 sekä virkistys-, urheilu-, suojelu- ja katualueiden asemakaavan hyväksyminen ja erityisalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11950; Hopealaakso) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 386 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Herttoniemen tontin 43011/30 vuokrausperusteiden määrääminen (Herttoniemi, Hitsaajankatu 7) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 387 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuoden 2013 vuosilomien vahvistaminen lomakautena (pdf) (html)


§ 388 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajan virkamatka IAPH:n konferenssiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 389 Kaupunginjohtaja/5

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan opintomatka Skotlantiin 19. - 22.5.2013 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 390 Kaupunginjohtaja/6

Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Tukholmassa 24.-25.4.2013 (pdf) (html)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 391 Kaupunginjohtaja/7

Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 392 Kaupunginjohtaja/8

Lausunto seudullisesta vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta 2013–2022 ja HSY:n vesihuollon toiminta-alueluonnoksesta 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 393 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 394 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 395 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 396 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Valtuutettu Antti Valppaan toivomusponsi ilmaislipuista sotaveteraani-ikäluokille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 397 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Metroliikenteen turvapalvelujen hankinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 398 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 399 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Tonttien varaaminen Patolasta Ruokakesko Oy:lle päivittäistavara- ym. kauppaa ja sitä palvelevaa pysäköintiä varten (Oulunkylä, Patola, tontit 28310/3 ja 4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 400 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1 ja 2, 33351/1 ja 2 sekä 33352/1) (pdf) (html)

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 401 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Asuntotontin varaaminen NCC Rakennus Oy:lle sääntelemättömään vapaarahoitteiseen omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantoon (Herttoniemi, Hitsaajankatu 7, tontti 43011/13 ) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 402 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Asuntotuotantotoimikunnalle varattujen tonttien varausehtojen muuttaminen (Jätkäsaari, tontti 20007/15) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 403 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Jätkäsaaren korttelin 20801 varauksen jatkaminen, siirtäminen ja varausehtojen tarkistaminen (Jätkäsaari, kortteli 20801) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 404 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 405 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 406 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Suomenkielisen työväenopiston opetusosaston osastopäällikön viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 407 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Suomenkielisen työväenopiston asiakaspalveluosaston osastopäällikön viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 408 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Suomenkielisen työväenopiston hallinto-osaston osastopäällikön viran haettavaksi julistaminen ja viran väliaikainen hoitaminen 1.5.2013 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 409 Sivistys- ja henkilöstötoimi/4

Luokanopettajan ja lehtorin virkojen perustaminen opetusvirastoon (pdf) (html)

Liite 1


§ 410 Sivistys- ja henkilöstötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)





Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.



05.12.2019 20:04