Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
12 / 25.03.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 319 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 320 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 321 Kaupunginjohtaja/1

V Kaj / Kunnan asukkaan aloite asumisen hinnan alentamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 322 Kaupunginjohtaja/2

V Sj / Kunnan asukkaan aloite maksuttomasta sporttikortista yli 68-vuotiaille helsinkiläisille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 323 Kaupunginjohtaja/3

V Sj / Kunnan asukkaan aloite Jouko-kaupunginosalinjan saamiseksi maauimaloiden läheisyyteen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 324 Kaupunginjohtaja/4

V Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 325 Kaupunginjohtaja/5

V Strategiaohjelma vuosiksi 2013-2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 326 Kaupunginjohtaja/3

Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Tukholmassa 24. - 25.4.2013 (pdf) (html)

Liite 2


§ 327 Kaupunginjohtaja/4

Varajäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakunnan 6. jaostoon (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 328 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tutustumismatka Vancouveriin, Kanadaan 4. - 11.5.2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 329 Kaupunginjohtaja/6

Helsingin hallinto-oikeuden päätös kaupunginjohtajan viran täyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 330 Kaupunginjohtaja/7

Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014-2016 laatimisohjeet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 331 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 332 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 333 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Staran ympäristölupahakemuksesta (Viikki) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 334 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 335 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Metroliikenteen turvapalvelujen hankinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 336 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 337 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin Liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL) rakennuttamisyksikön poikkeamispäätöshakemuksesta Suomenlinnan tilalle RN:o 6:3 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 338 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön virkaan ottamisen vahvistaminen (pdf) (html)


§ 339 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 340 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 341 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Nuorisoasiainkeskuksen alueellisten palvelujen osastopäällikön virkaan ottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 342 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan avoimen viran hoitaminen 1.4.-31.8.2013 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 343 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kulttuurikeskuksen kulttuuripalveluiden osastopäällikön avoimen viran hoitaminen 1.4.-31.8.2013 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 344 Sivistys- ja henkilöstötoimi/4

Liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön avoimen viran hoitaminen 1.4.-31.8.2013 välisenä aikana (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 345 Sivistys- ja henkilöstötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04