Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
08 / 25.02.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 219 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 220 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 221 Kaupunginjohtaja/1

V Eräiden vuonna 2012 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 222 Kaupunginjohtaja/2

V Vuoden 2012 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet (pdf) (html)


§ 223 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Ullanlinnan tontin 7/133/5 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12117, Tehtaankatu 1d, Vuorimiehenkatu 8b) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 224 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V Opetustoimen johtosäännön muuttaminen 1.4.2013 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 225 Kaupunginjohtaja/3

HR-tietojärjestelmän hankinnan neuvottelijoiden valintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 226 Kaupunginjohtaja/4

Veroparatiisiselvitys (pdf) (html)


§ 227 Kaupunginjohtaja/5

Bussiliikennetoimintaan liittyvän rahoitussopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 228 Kaupunginjohtaja/6

Lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelakiluonnoksesta (pdf) (html)


§ 229 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 30.1.2013 tekemien päätösten täytäntöönpanon täydentäminen (pdf) (html)


§ 230 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 231 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 232 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Sataman meriläjityksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 233 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Sataman Länsisataman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 3

Liite 4


§ 234 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n tavoitteiden tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 235 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 236 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 237 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Valtion ja kaupungin välinen aiesopimus (2012-2015) pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 238 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Lausunto luonnoksesta mielenterveyslain väliaikaiseksi muuttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 239 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 240 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Iltakouluasia/Palvelusetelin tilannekatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04