Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
03 / 21.01.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 64 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 65 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 66 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginvaltuuston 16.1.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 67 Kaupunginjohtaja/1

V Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)


§ 68 Kaupunginjohtaja/2

V Kaupunginhallituksen konsernijaoston valinta toimikaudeksi 2013 - 2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 69 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V Jäsenten valitseminen Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2013 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70 Sosiaali- ja terveystoimi/2

V Jäsenten nimeäminen Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2013 alkavaksi kaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 71 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V Helsingin kaupungin osallistuminen Urhea-säätiön perustamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 72 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginhallituksen edustajien valinta lauta- ja johtokuntiin (pdf) (html)


§ 73 Kaupunginjohtaja/5

Sääntötoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 - 2014 (pdf) (html)


§ 74 Kaupunginjohtaja/6

Historiatoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 - 2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 75 Kaupunginjohtaja/7

Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle myönnetyn kaupungin takauksen täytäntöönpano (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 76 Kaupunginjohtaja/8

Selvitys palvelualoitteesta Helsingin kaupungissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 77 Kaupunginjohtaja/9

Vuoden 2013 talousarvion kohdalle 1 39 05, Yhteisöjen tukeminen, Khn käytettäväksi, merkityn avustusmäärärahan jakaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 20

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 79 Kaupunginjohtaja/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 80 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Eroanomus rakentamispalvelun (Stara) kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan virasta ja viran haettavaksi julistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 81 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle MP-IT Computers Oy:n ympäristölupahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 3


§ 82 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulaiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10


§ 83 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Storkenin kanssa asemakaavan muutokseen 12145 liittyen (tontti 4072/2; Lönnrotinkatu 24) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 84 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Asuntotuotantotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013-2014 (pdf) (html)


§ 85 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kiinteistöviraston hallinto-osaston osastopäällikön ilmoitus virkasuhteen päättymisestä eläkkeelle siirtymisestä 1.8.2013 (pdf) (html)


§ 86 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Lyhyt katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen ja ehdotus tonttien varaamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 87 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi, miten kaupungin omistamia vanhoja arvorakennuksia voitaisiin paremmin hyödyntää kulttuurin käytössä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 88 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 89 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös uimahallien ja maauimaloiden valokuvauskieltoa koskeviin kanteluihin (pdf) (html)

Liite 1


§ 90 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle koskien lakiehdotusta oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 91 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04