Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
42 / 21.11.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

V 7.12.2022, Helsingin kaupungin vuoden 2022 talousarvioon tehtävät muutokset (pdf) (html)

Liite 1

Liite1 Palkkakehitysohjelman 2022 kohdennukset


Asia/3

V 7.12.2022, Selvitys vuoden 2021 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

V 7.12.2022, Hallintosäännön muuttaminen, kaupunginkanslian ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan muutoksia (pdf) (html)

Liite 1


Asia/5

V 7.12.2022, Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen 1.1.2023 lukien (pdf) (html)


Asia/6

V 7.12.2022, Vuosaaren keskustan länsiosan asemakaavan muuttaminen (nro 12767) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

V 7.12.2022, Kunnan jäsenen aloitteet ajalta 1.9.2021‒30.6.2022 (pdf) (html)

Liite 1


Asia/8

V 7.12.2022, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite valmistavan opetuksen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Kaupunginhallituksen aamukoulukokoukset kevätkaudella 2023 (pdf) (html)


Asia/10

Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muutoksen (nro 12548) saattaminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Valitus KHO 1

Liite 5

Valitus KHO 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Kaupunginvaltuuston 16.11.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


Asia/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


Asia/13

V 7.12.2022, Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite kaupungin työntekijöiden viivästyneen palkanmaksun hyvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1


Asia/14

Tilintarkastuspöytäkirja palkanlaskentaan liittyvistä virheistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04