Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
12 / 28.03.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 223 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 224 Asia/2

V 13.4.2022, Hallintosäännön muuttaminen, valtuutetun aloitteen käsittely (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 225 Asia/3

V 13.4.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Laajasalo, Kruunuvuorenranta, tontti 49339/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 226 Asia/4

V 13.4.2022, Kaarelan Kantelettarentie 9:n asemakaavan muutos (nro 12275) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 227 Asia/5

V 13.4.2022, Nuorten aloitteet ajalta 1.7.−31.12.2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 228 Asia/6

Helsingin kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 229 Asia/7

Kaupunginkanslian hallintojohtajan virkasuhteen päättyminen ja avoimen viran hoitajan määrääminen (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus

Liite 2

Eroilmoituksen päivämäärien korjauspyyntö


§ 230 Asia/8

Startup Maria Oy:n omistusjärjestely (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 231 Asia/9

Alueen varaaminen JM Suomi Oy:lle ja Kiinteistö Oy Helsingin Radiokatu 20:lle asuntohankkeiden suunnittelua varten (Länsi-Pasila, tontit 17051/29 ja 30) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 232 Asia/10

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 233 Asia/11

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta nuorisolain ja siihen liittyvän valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö

Liite 2

Luonnos hallituksen esitykseksi nuorisolain muuttamisesta

Liite 3

Luonnos valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liite 4

Lagförslag på svenska

Liite 5

Statsrådets förordning på svenska

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 234 Asia/12

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen toivomusponsi tekonurmikenttien alueellisesta jakautumisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 235 Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04