Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
11 / 21.03.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 209 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 210 Asia/2

V 30.3.2022, Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 211 Asia/3

V 30.3.2022, Jakomäen sydän -palvelurakennuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Kustannusarvio 2.2.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 212 Asia/4

Helsingin kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 213 Asia/5

Kaupunginvaltuuston 16.3.2022 § 63 tekemän päätöksen täytäntöönpano, Vuonna 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2022 talousarvioon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 214 Asia/6

Lainojen myöntäminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 215 Asia/7

Lyhennysvapaan myöntäminen Helsinki Allas Oy:n lainalle (pdf) (html)

Liite 1


§ 216 Asia/8

Kaupunginkanslian hallintojohtajan virkasuhteen päättyminen ja avoimen viran hoitajan määrääminen (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 11.11.2021


§ 217 Asia/9

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan määräaikaiseen virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijalista

Liite 2

Hakijayhteenveto

Liite 3

Hakemukset

Liite 4

Päätöshistoria


§ 218 Asia/10

Viran perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 1.4.2022 lukien (pdf) (html)


§ 219 Asia/11

Alueen varaaminen Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöille kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeen suunnittelua varten (Mellunmäki, liike- ja toimistorakennustontti 47200/10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 220 Asia/12

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen toivomusponsi tekonurmikenttien alueellisesta jakautumisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 221 Asia/13

Kaupunginvaltuuston 16.3.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 222 Asia/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04