Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
09 / 07.03.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 173 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 174 Asia/2

V 16.3.2022, Pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvion toteutumaton sitova toiminnan tavoite (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Asia/3

V 16.3.2022, Hallintosäännön muuttaminen, valtuutetun aloitteen käsittely (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Asia/4

V 16.3.2022, Hallintosäännön muuttaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rakenteellinen uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 177 Asia/5

V 16.3.2022, Mellunkylän Aarteenetsijäntie 2-4 asemakaavan muutos (nro 12717) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutus

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 178 Asia/6

V 16.3.2022 Laajasalon Jollaksentie 64:n asemakaavan muuttaminen (nro 12680) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 179 Asia/7

V 16.3.2022, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite oppilas- ja opiskelijahuollon säilyttämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sote-uudistuksen jälkeenkin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 180 Asia/8

Vammaisneuvoston jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 181 Asia/9

Päätös perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 182 Asia/10

Rekisterinpitoon liittyvistä vastuista ja tehtävistä päättäminen kaupunginkansliassa (pdf) (html)


§ 183 Asia/11

Lausunto ympäristöministeriölle lakiesityksestä koskien yhteishallintoa valtion tukemissa vuokrataloissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 184 Asia/12

Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 7.3.2022 lukien (pdf) (html)


§ 185 Asia/13

Hakemus Uudenmaan ELY-keskukselle Uutelan metsän luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelmanvahvistamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

91-54-9904-17_Lainhuutotodistus

Liite 4

91-54-9908-33_Lainhuutotodistus

Liite 5

91-435-5-26_Lainhuutotodistus

Liite 6

91-435-5-43_Lainhuutotodistus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 186 Asia/14

Hakemus Uudenmaan ELY-keskukselle Skatanniemen luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

91-435-5-38_Lainhuutotodistus

Liite 4

91-435-5-40_Lainhuutotodistus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 187 Asia/15

Hakemus Uudenmaan ELY-keskukselle Rudträskin luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelmanvahvistamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

91-435-5-43_Lainhuutotodistus

Liite 4

91-54-9901-0_Lainhuutotodistus

Liite 5

91-54-9908-34_Lainhuutotodistus

Liite 6

91-435-1-251_Lainhuutotodistus

Liite 7

91-435-5-59_Lainhuutotodistus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Asia/16

Vähäpäästöisten ajoneuvojen kriteerien tarkistaminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 189 Asia/17

Helsingin kävelyn edistämisohjelma (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 190 Asia/18

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma 2022-2026 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 191 Asia/19

Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi Helsingin kaupungista perheystävällinen työpaikka (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 192 Asia/20

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi avoimista nuorisotiloista jokaiseen kaupunginosaan (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 193 Asia/21

Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite lääkärikäyntien maksujen poistamisesta kotihoidon lääkäripalveluista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 194 Asia/22

Kaupunginvaltuuston 2.3.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 195 Asia/23

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04