Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
08 / 28.02.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 142 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 143 Asia/2

V 16.3.2022, Vuonna 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2022 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Toimialojen esitykset


§ 144 Asia/3

V 16.3.2022, Kaupunginhallituksen kahden varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 4.2.2022

Liite 2

Eroilmoitus 4.2.2022


§ 145 Asia/4

V 16.3.2022, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)


§ 146 Asia/5

V 16.3.2022, Hallintosäännön muuttaminen, valtuutetun aloitteen käsittely (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 147 Asia/6

V 16.3.2022, Hallintosäännön muuttaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rakenteellinen uudistaminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 148 Asia/7

V 16.3.2022, Laajasalon Jollaksentie 64:n asemakaavan muuttaminen (nro 12680) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi, täydennys 12.1.2022, liite, valokuva, I

Liite 8

Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi, täydennys 12.1.2022, liite, kartta

Liite 9

Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi, täydennys 12.1.2022, liite, valokuva, II

Liite 10

Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi, täydennys 12.1.2022, liite, valokuva, III

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Asia/8

V 16.3.2022, Toteutussopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksyminen sekä vuokrausperiaatteiden määrittäminen (Kalasatama, Verkkosaaren pohjoisosa, tontit 10656/1 ja 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Asia/9

V 16.3.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Vuosaari, tontti 54145/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Asia/10

V 16.3.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Vartiokylä, tontit 45205/9, 12 ja 15) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Asia/11

V 16.3.2022, Mellunkylän Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 ja asemakaavan muuttaminen (nro 12421) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Asia/31

Humanitaarinen apu Ukrainaan (pdf) (html)


§ 154 Asia/12

Vuoden 2021 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen määrärahojen siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys


§ 155 Asia/13

Kaupungin toimielinten siirtyminen sähköisistä kokouksista normaaliin kokousmenettelyyn (pdf) (html)


§ 156 Asia/14

Oikaisuvaatimus kansliapäällikön päätökseen 24.11.2021 § 244 koskien varautumisen toimeenpanoa koronavirus-tilanteessa Helsingin kaupungilla 28.10.-24.11.2021 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 157 Asia/15

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen päätökseen 22.12.2021 § 54 Helsingin kaupungille esitetystä vahingonkorvausvaatimuksesta koskien kaupungin toimintaa Kiinteistö Oy Maatullinaukio -nimisessä yhtiössä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 7.1.2022, liitteet, lasku ym

Liite 2

Oikaisuvaatimus 7.1.2022

Liite 3

Oikaisuvaatimus, täydennys 10.1.2022

Liite 4

Oikaisuvaatimus, täydennys 18.1.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 158 Asia/16

Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 159 Asia/17

Varhaiskasvatusjohtajan haun hakuajan jatkaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Asia/18

Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022–2025 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022-2025, esityksen liite

Liite 2

Liite 3

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 161 Asia/19

Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022–2025 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Lausunto, Vammaisneuvosto, 24.1.2022

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 162 Asia/20

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Vantaan Energia Oy:n lämmön kausivarastoa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 10.1.2022

Liite 2

Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, hankkeen kuvaus

Liite 3

Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Liite 4

Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, ympäristövaikutusten arviointiselostus, liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 163 Asia/21

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Helen Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 10.1.2022

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 164 Asia/22

Helsingin kävelyn edistämisohjelma (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 165 Asia/23

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma 2022-2026 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 166 Asia/24

Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi julkisten paikkojen, katujen, pysäkkien ja asemien valaistuksen riittävyyden järjestelmällisestä läpikäymisestä ja korjaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Asia/25

Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi Helsingin kaupungista perheystävällinen työpaikka (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 168 Asia/26

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi työaikajoustojen laajempi hyödyntäminen ja omaan työaikaan vaikuttamisen mahdollisuuksien parantaminen Helsingin kaupungilla (pdf) (html)

Liite 1


§ 169 Asia/27

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi avoimista nuorisotiloista jokaiseen kaupunginosaan (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Asia/28

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman toivomusponnet henkilöstön hyvinvointi ja palkitseminen koronakriisin aikana vuonna 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Asia/29

Kaupunginvaltuuston 16.2.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 172 Asia/30

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04