Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
03 / 24.01.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 44 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 45 Asia/2

V 2.2.2022, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Ilmoitus 8.10.2021

Liite 2

käräjäoikeuden päätös Airaksinen


§ 46 Asia/3

V 2.2.2022, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 9.12.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 47 Asia/4

V 2.2.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Vartiokylän Myllypuro ja Pasilan Postipuisto) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Asia/5

V 2.2.2022, Asuntotonttien sekä asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleiset periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 49 Asia/6

V 16.2.2022, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite Helsingistä Euroopan lintupääkaupunki (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 50 Asia/7

V 16.2.2022, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite Israelin miehityksen tukemisen lopettamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51 Asia/8

Vuoden 2023 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 52 Asia/9

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan ja kaupunkiympäristön toimialajohtajan ottaminen erilliseen virkasuhteeseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria -liite


§ 53 Asia/10

Varhaiskasvatusjohtajan virkasuhteen päättyminen, viran täyttömenettelyn aloittaminen ja avoimen viran hoitaminen (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus


§ 54 Asia/11

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 55 Asia/12

Sopimuskauden pidentäminen vuoden 2025 loppuun: kaupunkitutkimusyhteistyö ja tutkijan tehtävien rahoittaminen yliopistoissa 2018-2023 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 56 Asia/13

Korppaanmäentien raitiotien ja ratasähkötyön perusparannuksen ja Nauvontien raitiotien rakentamisen hankesuunnitelmat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Asia/14

Raitiovaunuvarikoiden päivitetty kehittämissuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 58 Asia/15

Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi yhteistyömahdollisuuksista Helsingin yliopiston kanssa maksuttoman psykoterapiakoulutuksen käynnistämisestä ruotsiksi ja suomeksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 59 Asia/16

Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi lasten, nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyttä tukevien palvelujen saatavuuden turvaamisesta myös ruotsin kielellä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 60 Asia/17

Kaupunginvaltuuston 19.1.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 61 Asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04