Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
33 / 06.09.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 603 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 604 Asia/2

V 22.9.2021, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijalista

Liite 2

Hakijayhteenveto

Liite 3

Hakemukset

Liite 4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto 24.8.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 605 Asia/3

V 22.9.2021, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittäminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

HKLn henkilöstöryhmän lausunto 24.3.2020

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Henkilöstön vetoomus

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Liite 29

Liite 30

Liite 31

Liite 32

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 606 Asia/4

V 22.9.2021, Viikin tiedepuiston tärinäeristyksen ja sähkömagneettikentän kompensaatiorakenteiden hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 607 Asia/5

V 22.9.2021, Kottby lågstadieskolan korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 608 Asia/6

Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 609 Asia/7

Digitalisaatiotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2023 (pdf) (html)


§ 610 Asia/8

Historiatoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2023 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 611 Asia/9

Riskienhallintapäällikön viran perustaminen pelastuslaitokselle kaupunkiympäristön toimialalle 1.10.2021 lukien (pdf) (html)


§ 612 Asia/10

Helsingin kaupungin liittyminen pohjoismaisen kaupunkiraideyhdistys Nordic Light Rail Associationin jäseneksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 613 Asia/11

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi tukea tarvitsevien nuorten palvelujen yhteistyön sujuvoittamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 614 Asia/12

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite opastetun luontopolun perustamisesta Vuosaaren Meri-Rastilan metsään (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 615 Asia/13

Helsingin vastaanottokeskuksen toiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Maahanmuuttovirastolle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Sopimus Helsingin kaupunki_migri 28092017 Final

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 616 Asia/14

Luottamushenkilöedustajien nimeäminen Helsingin seudun maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevan MAL 2023 -suunnitelman valmisteluun (pdf) (html)

Liite 1

Nimeämispyyntö 11.8.2021


§ 617 Asia/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04