Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
23 / 07.06.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 422 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 423 Asia/2

V 16.6.2021, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 19.5.2021


§ 424 Asia/3

V 23.6.2021, Helsingin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 425 Asia/4

V 16.6.2021, Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja toimintakatteen alittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 426 Asia/5

V 16.6.2021, Hallintosäännön muuttaminen, sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston toimivalta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 427 Asia/6

V 23.6.2021 Asuntotuotanto-, vakuutus-, urheilu- ja ulkoilulaitosrahastojen ja eräiden lahjoitusrahastojen sääntömuutokset sekä lakkauttamiset (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 6 Teknisen johtajan esitys asuntotuotantorahaston korkotukikorin lakkauttamisesta

Liite 7

Liite 7 Pelastusarmeijan kirje koskien Emmy och David Skogmans minnesfond-rahaston käyttöä_nimi peitetty


§ 428 Asia/7

V 16.6.2021, Pohjois-Haagan ala-asteen laajennuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Pohjois-Haaga UKA2 Kustannusarvio

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 429 Asia/8

V 23.6.2021, Valtuutettu Mia Haglundin aloite ilmastobudjetoinnin ottamisesta käyttöön (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 430 Asia/9

V 23.6.2021 Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 431 Asia/10

V 16.6.2021 Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 (nro 12704) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 432 Asia/11

V 16.6.2021, Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Lausunto HKL_30.8.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 433 Asia/12

V 16.6.2021, Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 434 Asia/13

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2021 talousarvion kohdasta 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunginhallituksen käytettäväksi (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys


§ 435 Asia/14

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2021 talousarvion kohdasta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys


§ 436 Asia/15

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2021 talousarvion kohdasta 8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys


§ 437 Asia/16

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2021 talousarvion kohdasta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys


§ 438 Asia/17

Hankeavustuksen myöntäminen kaupunginhallituksen käyttövaroista Helsingin tapahtumasäätiölle Huvila-teltan kehittämishankkeen toteuttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 439 Asia/18

Kuntavaalien vaalilautakuntien täydentäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 440 Asia/19

Sijoitus Finlandia-talo Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)


§ 441 Asia/20

Sijoitus Helsingin Leijona Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 442 Asia/21

Pakilantie 54, 71, 76, 77 ja 78 asemakaavan muutoksen nro 12631 määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 443 Asia/22

Tilaelementeistä koostuvien paviljonkirakennusten vuokraaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan väistö- ja väliaikaistiloiksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 444 Asia/23

Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi luonnon monimuotoisuuden tilaa ja kehitystä kuvaavan mittariston laajentaminen ympäristöraportoinnin yhteydessä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 445 Asia/24

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi mahdollisuudesta laajentaa luonnon monimuotoisuuden analyysiä kattamaan puistot ja suunnitellut viheralueet (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 446 Asia/25

Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi mahdollisten keinojen selvittämisestä puun pienpolton aiheuttamien hiukkaspäästöjen vähentämiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 447 Asia/26

Valtuutettu Hannu Oskalan toivomusponsi Ruoholahden metroaseman itäisen sisäänkäynnin rakentamismahdollisuuksista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 448 Asia/27

Valtuutettu Johanna Nuortevan toivomusponsi Ressun peruskoulun toimintojen huomioon ottamisesta Marian kasvuyrityskampuksen rakentamisen aikana (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 449 Asia/28

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 450 Asia/29

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle varhaiskasvatuslain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 451 Asia/30

Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 1.8.2021 lukien (pdf) (html)


§ 452 Asia/31

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle 1.8.2021 lukien (pdf) (html)


§ 453 Asia/32

Virkojen perustaminen kaupunginkanslian elinkeino-osastolle työllisyyden kuntakokeilun viranomaistyöhön määräajaksi 7.6.2021 - 30.6.2023 (pdf) (html)


§ 454 Asia/33

Helsingin kaupungin liittyminen Rainbow Cities -verkostoon (pdf) (html)

Liite 1

Rainbow Cities -verkoston liittymispyyntö


§ 455 Asia/34

Pasilan raitioteiden raiteistomuutosten hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 456 Asia/35

Kaupunginvaltuuston 2.6.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 457 Asia/36

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04