Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
02 / 11.01.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 3 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 4 Asia/2

V 20.1.2021/ Eräiden vuoden 2020 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje23112020

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10


§ 5 Asia/3

V 20.1.2021, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 22.7.2020


§ 6 Asia/4

V 20.1.2021, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 27.8.2020


§ 7 Asia/5

V 20.1.2021 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)


§ 8 Asia/6

V 20.1.2021 Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 24.11.2020


§ 9 Asia/7

V 20.1.2021 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 11.9.2020


§ 10 Asia/8

V 20.1.2021, Kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen ja alueen myyminen (Laajasalo, Kruunuvuorenranta, asuin- ja liiketilojen kortteli 49331) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 11 Asia/9

V 3.2.2021 Kauppalantie 9-11 asemakaavan muuttaminen (nro 12638) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Asia/10

V 20.1.2021 Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Asia/11

V 3.2.2021 Periaatepäätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Asia/12

Kaupunkistrategian kärkihankkeen kävelykeskustan laajentaminen ja maanalainen kokoojakatu jatkosuunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/13

Helsingin keskustavisio -linjauksia maankäytön ja liikenteen suunnittelulle kantakaupungissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Asia/14

Kaupunginhallituksen aamukoulukokoukset kevätkaudella 2021 (pdf) (html)


§ 17 Asia/15

Helsingin kaupungin Climate-KIC Nordic -verkoston jäsenyyden jatkaminen (pdf) (html)


§ 18 Asia/16

Helsingin kaupungin liittyminen MyData Global yhdistyksen jäseneksi (pdf) (html)


§ 19 Asia/17

Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 11.1.2021 lukien (pdf) (html)


§ 20 Asia/18

Virkojen lakkauttaminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Sote Lakkautettavat virat tammikuu 2021

Liite 2

Kymp Lakkautettavat virat tammikuu 2021

Liite 3

Kanslia Lakkautettavat virat tammikuu 2021

Liite 4

Kasko Lakkautettavat virat tammikuu 2021


§ 21 Asia/19

Kaupunkipyöräjärjestelmän laajentaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Asia/20

Rautatieaseman pyöräpysäköinnin hankesuunnitelma (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23 Asia/21

Alueen vuokraaminen Myllypuron voimistelu- ja liikuntahallin rakentamista varten (pdf) (html)

Liite 1

K Oy Helsingin Liikunta- ja voimistelusalin vuokrahakemus 21.9.2020

Liite 2

Hallihankkeen esittely

Liite 3

Maanvuokrasopimus

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Asia/22

Alueen vuokraaminen Laajasalon liikuntapuiston alueelta Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhalleille (pdf) (html)

Liite 1

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien vuokrahakemus

Liite 2

Laajasalon mailapelihallin hankesuunnitelma

Liite 3

Maanvuokrasopimus

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Asia/23

Valtuutettujen Otto Meri ja Björn Månsson toivomusponnet jääurheilun ja jalkapallon harrastusmahdollisuuksien turvaamisesta Helsinki Garden - hankkeen yhteydessä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Asia/24

Valtuutettu Maija Anttilan toivomusponsi mahdollisuudesta tehdä kaupungin strategian keskeisestä tavoitteesta alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen vähentämiseksi valtuustokauden lopussa syvällinen arviointi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 27 Asia/25

Valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponsi myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kokeilun tuloksien raportoinnista kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakuntaan (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Asia/26

Valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponsi mahdollisuuksista yhteistyöhön kaupungin oman palvelutuotannon lisäksi alueen muiden toimijoiden ja yhteisöjen kanssa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 29 Asia/27

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi riittävien oppimis- ja työrauhaa turvaavien tilojen huomioimisesta Pakilanpuiston allianssihankkeen yhteydessä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 30 Asia/28

Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi tilojen akustisesta suunnittelusta Pakilanpuiston allianssihankkeen yhteydessä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 31 Asia/29

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi Mannerheimin lastensuojeluliiton toiminnan turvaamiseksi Pakilanpuiston allianssihankkeen yhteydessä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 32 Asia/30

Hankintaoikaisuvaatimus, pehmopapereiden yhteishankinta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 18.11.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 33 Asia/31

Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 34 Asia/32

Anonyymin rekrytoinnin pilotoinnin kokemukset (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 35 Asia/33

Alueen varaaminen Alppilan pohjoisosasta NCC:lle toimitila- ja asuntohankkeen suunnittelua varten (Savonkadun alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Asia/34

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04