Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
48 / 10.12.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 795 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 796 Asia/2

V 16.1.2019, Kruununhaan Liisankatu 14 asemakaavan muutos (nro 12457) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 797 Asia/3

V 16.1.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Koskela, tontit 26962/3-5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 798 Asia/4

V 16.1.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Pasila) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 799 Asia/13

Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille asuntotuotannon hankkeille (pdf) (html)

Liite 1

ATP päätös eräiden rakennuskohteiden rahoittaminen


§ 800 Asia/5

V 16.1.2019, Malmin lentoaseman rakennusten asemakaavan muuttaminen (nro 12450) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 801 Asia/6

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet (pdf) (html)


§ 802 Asia/7

Lausunto eduskunnalle maakunta- ja sote-uudistuksesta (pdf) (html)


§ 803 Asia/8

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 804 Asia/9

Sopimus Kaupunkiakatemia-yhteistyöstä vuosina 2019–2023 (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunkiakatemia-yhteistyösopimus 2019-23

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 805 Asia/10

Päiväkoti Louhikon uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 806 Asia/11

Urhea-Halli Oy:n osakkeiden merkitseminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 807 Asia/12

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalolle ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:lle myönnettyjen lainojen laina-aikojen pidentäminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus_KOy 1

Liite 2

Hakemus_KOy 2


§ 808 Asia/14

Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 809 Asia/16

Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 810 Asia/17

Tukkutorin uuden pakastamon edellytysinvestointeja koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 811 Asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 812 Asia/15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04