Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
46 / 26.11.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 760 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 761 Asia/2

V 12.12.2018, Selvitys vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 762 Asia/3

V 12.12.2018, Myllypuron peruskoulun asemakaavan muuttaminen (nro 12517) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 763 Asia/4

V 12.12.2018, Päiväkoti Suursuon uudisrakennuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 764 Asia/5

V 12.12.2018, Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 765 Asia/6

V 12.12.2018, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 766 Asia/7

V 12.12.2018, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 767 Asia/8

V 12.12.2018, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite anonyymin työnhaun käyttöönottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 768 Asia/9

V 12.12.2018, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite kestävän hyvinvoinnin mittaamisen selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 769 Asia/10

Henkilöstöjohtajan viran hakumenettelyn uusiminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijaluettelo


§ 770 Asia/11

Helsingin liikkumisohjelma 2018-2021 (pdf) (html)


§ 771 Asia/12

Lausunto Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaava 2050 -luonnoksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 772 Asia/13

Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12420 määrääminen osittain voimaan ennen asemakaavan lainvoimaisuutta (Oulunkylä, Pirkkola, Maunula) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 773 Asia/14

Maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Helsingin Ilmalankatu 2:n kanssa liittyen asemakaavan muutosehdotukseen 12374 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 774 Asia/15

Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys ruoka-aputoiminnan kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 775 Asia/16

Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi puun energiakäytön ilmastovaikutuksien arvioinnista energiayhtiöiden konserniohjauksessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 776 Asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04