Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
40 / 22.10.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 650 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 651 Asia/2

V 7.11.2018, Sosiaali- ja terveystoimen välinehuoltotoiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 652 Asia/3

V 7.11.2018, Tattariharjun eritasoliittymän asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12480) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 653 Asia/4

V 7.11.2018, Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 30.9.2018


§ 654 Asia/5

Toimivallan siirtäminen rahoitusjohtajalle soitinlainojen myöntämisessä (pdf) (html)


§ 655 Asia/6

Toimivallan siirtäminen rahoitusjohtajalle lakkautetun asuntolainarahaston varoista myönnettyjen lainojen muutoksissa (pdf) (html)


§ 656 Asia/7

Helsingin kaupungin liittyminen World Cities Culture Forum -verkostoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 657 Asia/8

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2019-2022 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 658 Asia/9

Helsingin ja Turun yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma 2019–2023 (pdf) (html)

Liite 1


§ 659 Asia/10

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle jätteen lajittelulaitosta koskevasta ympäristölupahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 5.9.2018, Tattarinsuon jätteen lajittelulaitoksen ympäristölupa

Liite 2

Ympäristölupahakemus 17.5.2018, lajittelulaitos, Tattarisuo

Liite 3

Ympäristölupahakemuksen täydennys 5.6.2018, Kuljetusrinki Oy


§ 660 Asia/11

Historiatoimikunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 661 Asia/12

Kaupunginvaltuuston 10.10.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 662 Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04