Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
26 / 18.06.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 432 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 433 Asia/2

V 29.8.2018, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 7.6.2018


§ 434 Asia/3

V 29.8.2018, Sörnäistentunnelin asemakaavan muuttaminen (nro 12162) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 435 Asia/4

Kaupunginhallituksen matka Edinburghiin 27. - 28.6.2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 436 Asia/5

Henkilöstöraportti 2017 (pdf) (html)

Liite 1


§ 437 Asia/6

Kansainvälisten asioiden päällikön viran perustaminen kaupunginkansliaan (pdf) (html)


§ 438 Asia/7

Oy Apotti Ab:n pääomittaminen vuonna 2018 (pdf) (html)


§ 439 Asia/8

Helsinki Stadion Management Oy:n suunnitteluvarauksen jatkaminen Telia 5 G Areenan peruskorjaus- ja perusparannushanketta varten (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 440 Asia/9

Lastenpsykiatrian tilapäisten tilojen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

HUS lastenpsykiatria hankesuunnitelman liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 441 Asia/10

Alueen varaaminen monitoimihallin suunnittelua varten Pirkkolan liikuntapuistoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 442 Asia/11

Tontin varaaminen sekä myyminen Lehto Asunnot Oy:lle (Sörnäinen, Työpajanpiha, tontti 10575/30) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Esisopimusluonnos Työpajankatu 6.5.2018

Liite 4

Kauppakirjaluonnos 6.5.2018

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 443 Asia/12

Maankäyttösopimuksen ja siihen liittyvän esisopimuksen tekeminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa liittyen Töölön sairaala-alueen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12491 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Asemakaavamuutos

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 444 Asia/13

Lausunto oikeusministeriölle asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 445 Asia/14

Ennakkolausunnon antaminen VR-Yhtymä Oy:lle kiinteistökaupassa (kiinteistön 91-2-11-1 määräosa, Kluuvi, Rautatientori) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 446 Asia/15

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 447 Asia/16

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Vuosaaren biolämpökeskusta koskevasta ympäristölupahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Ympäristölupahakemus, Vuosaaren biolämpökeskus, Helen Oy

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 448 Asia/17

Lausunto Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelmasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 449 Asia/18

Henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 450 Asia/19

Kaupunginvaltuuston 13.6.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 451 Asia/20

Kaupunginvaltuuston 13.6.2018 § 175 kohdalla tekemän päätöksen täytäntöönpano: Johtamisjärjestelmän muutos, vaikutus kirjanpidon rahastojen ja lahjoitusrahastojen sääntöihin (Rahastojen käytön toimivallan siirto) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 452 Asia/21

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04