Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
23 / 04.06.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 387 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 388 Asia/2

V 20.6.2018, Helsingin kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 389 Asia/3

V 13.6.2018, Hallintosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 390 Asia/4

V 13.6.2018, Eräiden kirjanpidollisten rahastojen sääntöjen tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 391 Asia/5

V 13.6.2018, Pihlajiston ala-asteen perusparannusta koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Pihlajiston-aa-perusparannus-hankesuunnitelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 392 Asia/6

V 13.6.2018, Kallion lukion perusparannusta ja laajennusta koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Kallion_lukio_tarveselvitys_ja_hankesuunnitelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 393 Asia/7

V 13.6.2018, Kruunuvuoren asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12330 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 394 Asia/8

V 13.6.2018, Sörnäistentunnelin asemakaavan muuttaminen (nro 12162) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 395 Asia/9

V 13.6.2018, Kiinteistön kauppaa koskevan sopimuksen hyväksyminen (Kansakoulunkatu 3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 396 Asia/10

V 13.6.2018, Ulkokuntalaisilta ja Suomen ulkopuolelta tulevilta perittävästä terveyskeskusmaksusta luopuminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 397 Asia/11

V 13.6.2018, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eropyyntö 18.5.2018


§ 398 Asia/12

V 13.6.2018, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 18.5.2018


§ 399 Asia/13

V 13.6.2018, Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 400 Asia/14

V 13.6.2018, Valtuutettu Mai Kivelän aloite kaupungin ateriatarjonnan muuttamisesta kasvispainotteisemmaksi (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Mai Kivelän aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 401 Asia/15

Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille asuntotuotannon hankkeille (pdf) (html)

Liite 1

Kymp, hakemus


§ 402 Asia/16

Lainan myöntäminen Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle (pdf) (html)

Liite 1

Lyk, päätösote 12 4 2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 403 Asia/17

Lainan myöntäminen Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle ja liikuntatilahanketta koskevan aiemman lainapäätöksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Lauttasaaren yhteiskoulu, pöytäkirja 25.4.2018, lainahakemus

Liite 2

Vuoden 2013 Uuv-lainapäätös liikuntatilahankkeelle


§ 404 Asia/18

Päiväkoti Aadan ja leikkipuisto Idan uudisrakennusta koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (Pohjos-Haaga, Ida Aalbergintie 8) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 405 Asia/19

Selvitys sosiaaliasiamiesten toiminnasta vuodelta 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 406 Asia/20

Valtuutettu Seija Muurisen toivomusponsi toimialojen yhteistyön tehostamisesta nuorten seksuaalikasvatuksessa osana laajempaa aikuistumisen tuen kokonaisuutta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 407 Asia/21

Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi kokemusasiantuntijoiden ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneiden osaamisen hyödyntämisestä kaupungin päihdetyössä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 408 Asia/22

Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 409 Asia/23

Asuntokortteleiden varaaminen laatu- ja hintakilpailua varten (Laajasalo, Kruunuvuorenranta korttelit 49288 ja 49289) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 410 Asia/24

Kaupunginvaltuuston 30.5.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 411 Asia/25

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04