Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
21 / 21.05.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 358 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 359 Asia/2

Kaupunginvaltuuston 15. ja 16.5.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 360 Asia/3

V 30.05.2018, Osallisuusrahaston perustaminen ja lähiörahaston talousarviokohdan käyttö (pdf) (html)


§ 361 Asia/4

Helsingin kaupungin hulevesiohjelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 362 Asia/5

Laakson yhteissairaalan hankesuunnittelua koskeva sopimus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 363 Asia/6

Lähiörahastosta vuonna 2018 rahoitettavat hankkeet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 364 Asia/7

Katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 365 Asia/8

Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 366 Asia/9

Valtuutettujen Anna Vuorjoen, Laura Kolben, Silvia Modigin ja Maria Ohisalon toivomusponnet koskien nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kehittämistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 367 Asia/10

Valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponsi vaihtoehtoisten keinojen löytämiseksi leipäjonoille ruoan jakelussa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 368 Asia/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04