Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
06 / 12.02.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 84 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 85 Asia/2

V 28.2.2018, Eräiden vuoden 2017 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteen alittaminen ja määrärahan siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 86 Asia/3

V 28.2.2018, Vuonna 2017 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2018 talousarvioon sekä erään määrärahan siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 87 Asia/4

V 28.2.2018, Pitäjänmäen Strömbergintie 4:n asemakaavan muuttaminen (nro 12455) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 88 Asia/5

V 28.2.2018, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kaupunkipyöräkauden tarjoamisesta työsuhde-etuna kaupungin työntekijöille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 89 Asia/6

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksista kielikoulutuksen kehittämiseksi "Monikielisyys vahvuudeksi - Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta" (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 90 Asia/7

Lausunto ympäristöministeriölle ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Suomen merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan tarkistuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 91 Asia/8

Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi; Lapsikohtainen budjetointi kaupunkistrategian valmistelussa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 92 Asia/9

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi toimenpiteistä pitkäaikaistyöttömyyden ja siitä kaupungille aiheutuvien työmarkkinatuen kustannusten vähentämiseksi (pdf) (html)


§ 93 Asia/10

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 94 Asia/11

Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi keinoista hillitä asumisen hinnannousua Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 95 Asia/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04