Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
05 / 05.02.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 60 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 61 Asia/2

V 14.2.2018, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 62 Asia/3

V 14.2.2018, Pukinmäen Asteritien asemakaavan muutos nro 12448 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 63 Asia/4

V 14.2.2018, Kaupunginkanslian uudistaminen ja hallintosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 64 Asia/5

V 14.2.2018, Käpylän länsiosan asemakaavan muuttaminen (nro 12350) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 65 Asia/6

V 14.2.2018, Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin koulujen osallistumisesta alueelliseen kielikokeiluun (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 66 Asia/7

V 14.2.2018, Valtuutettu Mai Kivelän aloite Vantaan Energian turveinvestoinneista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 67 Asia/8

V 14.2.2018, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kaupunkipyöräkauden tarjoamisesta työsuhde-etuna kaupungin työntekijöille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 68 Asia/9

V 14.2.2018, Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite Sibeliuspuiston yleisilmeestä ja palveluista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 69 Asia/10

V 14.2.2018, Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien määrän ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70 Asia/11

V 14.2.2018, Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite kahdessa kodissa asumisen hyväksymisestä oppilaaksioton perusteeksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 71 Asia/12

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2017 talousarviokohdasta projektialueiden kadut ja määrärahojen siirrot talousarvion alakohtien välillä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 72 Asia/13

Eräiden vuoden 2017 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen projektialueiden esirakentamismäärärahojen siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 73 Asia/14

Eräiden vuoden 2017 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden määrärahojen siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 74 Asia/15

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf) (html)


§ 75 Asia/16

Töölö-Seura ry:n oikaisuvaatimus asukasosallisuuden projektiavustusasiassa (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus Töölö-Seura ry kuusijuhla 2017

Liite 2

Liite 3

Töölö Seura ID000_Hakijan hakemus

Liite 4

Liite 5


§ 76 Asia/17

Luvan myöntäminen alueen vuokraamiseksi Meikku Palloilu Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 77 Asia/18

Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi keinoista hillitä asumisen hinnannousua Helsingissä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Asia/19

Valtuutettu Timo Raittisen toivomusponsi kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79 Asia/20

Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi kyselyn järjestämisestä kansallisen kaupunkipuiston selvityksen yhteydessä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Asia/21

Kaupungin lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Malmin lentoaseman suojeluesityksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 81 Asia/22

Uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arviointi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 82 Asia/23

Kaupunginvaltuuston 31.1.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 83 Asia/24

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04