Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
04 / 29.01.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 32 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 33 Asia/2

V 14.2.2018, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 34 Asia/3

V 14.2.2018, Kaupunginkanslian uudistaminen ja hallintosäännön muuttaminen (pdf) (html)


§ 35 Asia/4

V 14.2.2018, Käpylän länsiosan asemakaavan muuttaminen (nro 12350) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Asia/5

V 14.2.2018, Pohjois-Haagan ala-asteen laajennuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelma (Pohjois-Haaga, Tolarintie 6) (pdf) (html)

Liite 1

Tarveselvitys ja hankesuunnitelma_Pohjois-Haagan ala-aste

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 37 Asia/6

V 14.2.2018, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite Helsingin aseman vahvistamisesta yliopistokaupunkina ja ulkomailta saapuvien tutkijoiden houkuttelemisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 38 Asia/7

V 14.2.2018, Valtuutettu Mai Kivelän aloite Vantaan Energian turveinvestoinneista (pdf) (html)


§ 39 Asia/8

V 14.2.2018, Valtuutettu Fatim Diarran aloite vapaaehtoisuuteen perustuvasta tapaamiskalenterista (pdf) (html)

Liite 1


§ 40 Asia/9

V 14.2.2018, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kaupunkipyöräkauden tarjoamisesta työsuhde-etuna kaupungin työntekijöille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Asia/10

V 14.2.2018, Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite Sibeliuspuiston yleisilmeestä ja palveluista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 42 Ärende/11

F 14.2.2018, Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om en estrad i Sibeliusparken (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 42 Asia/11

V 14.2.2018, Valtuutettu Björn Månssonin aloite esiintymislavan rakentamiseksi Sibeliuspuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 43 Asia/12

V 14.2.2018, Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien määrän ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Asia/13

V 14.2.2018, Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite kahdessa kodissa asumisen hyväksymisestä oppilaaksioton perusteeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Asia/14

V 14.2.2018, Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite liikkuvan päivystysyksikön pilotoinnista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 46 Asia/15

V 14.02.2018, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite tapahtuman järjestämisestä Malmin lentoasemalla vuoden 2018 aikana (pdf) (html)

Liite 1


§ 47 Asia/16

Kaupungin lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Malmin lentoaseman suojeluesityksestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Asia/17

Sopimus kaupunkitutkimusyhteistyöstä ja tutkijan tehtävien rahoittamisesta Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa 2018–2023 (pdf) (html)

Liite 1


§ 49 Asia/18

Uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arviointi (pdf) (html)


§ 50 Asia/19

Luottamushenkilöiden virkamatkojen periaatteet (pdf) (html)


§ 51 Asia/20

Erityisen toimivallan rajan vahvistaminen asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita luovutettaessa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 52 Asia/21

Valtuutettu Helena Kantolan aloite moduulirakennus-hankkeesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 53 Asia/22

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite Lauttasaaren kesämökkialueen rakennusmääräysten muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 54 Asia/23

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi Maunulan katujen liikenneturvallisuudesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 55 Asia/24

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi suojateiden turvallisuudesta ja liikennekampanjasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 56 Asia/25

Valtuutettu Ulla-Marja Urhon toivomusponsi Vattuniemen alueen palvelujen kokonaissuunnitelmasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Asia/26

Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi työpaikkakiusaamisiin puuttumisen mahdollisuudet (pdf) (html)

Liite 1


§ 58 Asia/27

Määräraha maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamista varten (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 59 Asia/28

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04