Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
02 / 15.01.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 15 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 16 Asia/2

V 31.1.2018, Hankesuunnitelma Myllypuron peruskoulun rakennuksen laajentamiseksi ja osittaiseksi perusparantamiseksi yhtenäiseksi peruskouluksi (Myllypuro, Yläkiventie 4) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Asia/3

V 31.1.2018, Katajanokan Kanavakatu 14:n asemakaavan muuttaminen (nro 12446) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Asia/4

Valtuutettu Vesa Korkkulan toivomusponsi opiskelija-alennusten laajentamisen kustannusvaikutuksista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04