Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
44 / 11.12.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1106 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1107 Asia/2

V 17.1.2018, Kruununhaan yläasteen koulun perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1108 Asia/3

V 17.1.2018, Vuokrausperusteet kolmelle Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalotontille ja Länsi-Herttoniemen erityisasumiseen osoitetulle tontille (tontit 20076/1-3 ja tontti 43122/2) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1109 Asia/4

V 17.1.2018, Vuokrausperusteet Sörnäisten asuntotontin lisärakentamisoikeudelle (Sörnäinen, 10250/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1110 Asia/5

Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeet (pdf) (html)


§ 1111 Asia/6

Sovittelunohjaajan viran perustaminen kaupunginkansliaan (pdf) (html)


§ 1112 Asia/7

Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille asuntotuotannon hankkeille (pdf) (html)

Liite 1


§ 1113 Asia/8

Lisäpääomasuorituksen tekeminen Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn esitys.pdf

Liite 2


§ 1114 Asia/9

Lainan myöntäminen Oranssi Asunnot Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1115 Asia/10

Määrärahojen siirtäminen talousarviokohdassa projektialueiden kadut (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1116 Asia/11

Määrärahojen siirtäminen talousarviokohdassa projektialueiden puistot ja liikunta-alueet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1117 Asia/12

Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiö sr:n perusparannusrahastoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1118 Asia/13

Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi pelastuslain muuttamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1119 Asia/14

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Nord Stream 2 Ag:n hakemuksesta kahden maakaasuputken sijoittamisesta Suomenlahden talousvyöhykkeelle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1120 Asia/15

Valtuutettu Jape Lovénin toivomusponsi Vuosaarenlahden venesataman tankkausaseman sijainnista ja kunnallistekniikasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1121 Asia/16

Valtuutettu Jape Lovénin toivomusponsi Rastilan leirintäalueen uudelleensijoittumisesta Helsingissä Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1122 Asia/17

Helsinki Garden -hankkeen suunnittelualuevarauksen muuttaminen ja täydentäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1123 Asia/18

Lisärakennusoikeuden varaaminen Kiinteistö Oy Auroranlinnalle (Sörnäinen, tontti 10250/2) (pdf) (html)

Liite 1

Varaushakemus

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1124 Asia/19

Hankintaoikaisu ja päätöksen korjaaminen, maarakennuskiviainesten hankinta 1.1. – 31.12.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1125 Asia/20

Sosiaali- ja terveystoimialan eräiden virkojen perustaminen ja erään viran lakkauttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1126 Asia/21

Helsingin Musiikkitalon urkuhanketta koskevan yhteistyösopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 1127 Asia/22

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04