Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
43 / 04.12.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1086 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1087 Asia/2

V 13.12.2017, Länsi-Pakilan Pakilantien ja Välitalontien risteyksen ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12249) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1088 Asia/3

V 13.12.2017, Selvitys vuoden 2016 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1089 Asia/4

V 13.12.2017, Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudestasosiaali- ja terveydenhuollossa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1090 Asia/5

Vaalilautakuntien asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaliin (pdf) (html)

Liite 1


§ 1091 Asia/6

Vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaliin (pdf) (html)

Liite 1


§ 1092 Asia/7

Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston toimintaedellytykset (pdf) (html)


§ 1093 Asia/8

Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1094 Asia/9

Helsinki Stadion Oy:n osakkeiden merkintä (pdf) (html)


§ 1095 Asia/10

Valtuutettu René Hurstin aloite mobiilivarmenteen saamisesta prepaid-liittymiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 1096 Asia/11

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle projektialueiden katurakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1097 Asia/12

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 1098 Asia/13

Toimivallan siirtäminen liikenneliikelaitokselle autopaikkojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ym. osalta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1099 Asia/14

M200-sarjan metrojunien peruskorjauksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1100 Asia/15

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kivinokan vanhan metsän luonnonsuojelualueen perustamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite_2_Lainhuutotodistukset.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1101 Asia/16

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi muistisairaiden asumisen sijoittamisesta asemakaava-alueille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1102 Asia/17

Sosiaali- ja terveystoimialan eräiden virkojen perustaminen ja erään viran lakkauttaminen (pdf) (html)


§ 1103 Asia/18

Taitaja2017 -tapahtuman loppuraportti ja talouden toteuma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1104 Asia/19

Kaupunginvaltuuston 29.11.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1105 Asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04