Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
37 / 23.10.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 917 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 918 Asia/2

V 8.11.2017, Käräjäoikeuden lautamiesten valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 919 Asia/3

V 8.11.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen, kulttuurijaoston varajäsenen ja liikuntajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 920 Asia/4

V 8.11.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 921 Asia/5

V 8.11.2017, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1


§ 922 Asia/6

V 8.11.2017, Kalasataman keskus 2:n asemakaavan muuttaminen (nro 12438) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 923 Asia/7

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Vantaalla 21. - 22.11.2017 (pdf) (html)


§ 924 Asia/8

Valtuutettu Björn Månssonin toivomusponsi kaupunkibulevardien suunnittelusta ja rakentamisesta Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 925 Asia/9

Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi kaupunkibulevardien suunnittelusta Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 926 Asia/10

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi Lauttasaaren rantojen jättämisestä luonnollisiksi Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 927 Asia/11

Valtuutettu Elina Moision toivomusponsi Lauttasaaren kulttuuriympäristöstä ja täydennysrakentamisesta Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 928 Asia/12

Valtuutettu Ulla-Marja Urhon toivomusponsi Lauttasaaren Kotkavuoren alueen kokonaistarkastelusta Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 929 Asia/13

Valtuutettu Jasmin Hamidin toivomusponsi Pirkkolan urheilupuistossa sijaitsevan pysäköintialueen siirtämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 930 Asia/14

Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi Keskuspuiston luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvista vaikutuksista Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 931 Asia/15

Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi Maunulan uurnalehdon kehittämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 932 Asia/16

Valtuutettu Timo Raittisen toivomusponsi uuden leirintäaluepaikan käytettävyydestä ja matkailupalveluista Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 933 Asia/17

Valtuutettu Timo Raittisen toivomusponsi yritys- ja matkailuvaikutusten tekemisestä koskien Rastilan leirintäalueen siirtoa Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 934 Asia/18

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi Malmin kentän ympäristön virkistys- ja luontoalueiden säilyttämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 935 Asia/19

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi Pornaistenniemen rakentamisen vaikutuksesta Natura-alueen suoja-alueeseen Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 936 Asia/20

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi Veräjämäen ja Pirunkallion metsäalueiden säilyttämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 937 Asia/21

Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi Melkin alueen taajamarakentamisen pidättäytymisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 938 Asia/22

Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi Pro Tuomarinkylä -liikkeen suunnitelmasta Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 939 Asia/23

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi Helsingin kallioluonnon säilyttämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 940 Asia/24

Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi luonnontilaisten ranta-alueiden säilyttämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 941 Asia/25

Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi asukkaiden ja ulkoilijoiden toiveiden huomioimisesta Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 942 Asia/26

Valtuutettu Ulla-Marja Urhon toivomusponsi kouluista ja päiväkodeista isosti tiivistettävissä kaupunginosissa Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 943 Asia/27

Valtuutettu Nina Hurun toivomusponsi Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 944 Asia/28

Valtuutettu Nina Hurun toivomusponsi vanhusten palveluasuntotarpeen selvittämisestä kaavoituksessa Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 945 Asia/29

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi Helsingin houkuttelevuuden edistämisestä matkailukohteena Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 946 Asia/30

Valtuutettu Ulla-Marja Urhon toivomusponsi rakennustehokkuuden nostamisesta rakennetuilla alueilla ja sen jälkeen luonnontilaisilla alueilla Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 947 Asia/31

Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi asemakaavoituksen aloittamisesta kaupunkirakennetta tiivistämällä Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 948 Asia/32

Valtuutettu Mika Raatikaisen toivomusponsi Vartiosaaren itäosien kallioiden säilyttämisestä luonnontilaisina Vartiosaaren osayleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 949 Asia/33

Lainan myöntäminen Tahvonlahden venekerho ry:lle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 950 Asia/34

Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolalle myönnetyn lainan sopimusehtojen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 951 Asia/35

Tarkastusjohtajan virkasuhteen päättyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 952 Asia/36

Tietosuojavastaavan virkaan ottaminen (pdf) (html)


§ 953 Asia/37

Korkeasaaren eläintarhan ilvestarhan hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen ja määrärahan myöntäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 954 Asia/38

Yhdenvertaisuustoimikunnan asettaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 955 Asia/39

Tasa-arvotoimikunnan asettaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 956 Asia/40

Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2018-2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 957 Asia/41

Lausunto ympäristöministeriölle selvityshenkilö Hannu Rossilahden selvitysraportista Asukkaiden sosiaalisen asumisen osuuskuntamalli (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 958 Asia/42

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04