Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
34 / 02.10.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 886 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 887 Asia/2

V 11.10.2017, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 888 Asia/3

V 11.10.2017, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 889 Asia/4

V 11.10.2017, Kalasataman keskus 2:n asemakaavan muuttaminen (nro 12438) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 890 Asia/5

V 11.10.2017, Helsingin kaupungin neurologian toimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 891 Asia/6

V 11.10.2017 Vuokraus-ja myyntiperusteet asuin-, autopaikoitus- ja yhteispihatonteille (Herttoniemi ja Laajasalo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 892 Asia/7

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön viran perustaminen kaupunginkansliaan (pdf) (html)


§ 893 Asia/8

Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 894 Asia/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04