Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
30 / 04.09.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 768 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 769 Asia/2

V 13.9.2017, Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 770 Asia/3

V 13.9.2017, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 771 Asia/4

V 13.9.2017, Jätkäsaaren asuntotontin myyntiperusteet (Länsisatama, tontti 20828/8) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 772 Ärende/5

F 13.9.2017, Val av ledamöter i fullmäktige för Kårkulla samkommun för mandattiden som börjar 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)§ 772 Asia/5

V 13.9.2017, Jäsenten valitseminen Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 773 Asia/6

V 27.9.2017, Valtuutettu Emma Karin aloite Helsingin osallistumisesta Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 774 Asia/7

Historiatoimikunnan asettaminen (pdf) (html)


§ 775 Asia/8

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan asettaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 776 Asia/9

Kaupunginhallituksen määräämät rajat Korkeasaaren eläintarhalle (pdf) (html)


§ 777 Asia/10

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2018-2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 778 Asia/11

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta (pdf) (html)


§ 779 Asia/12

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi maantielain muuttamisesta (pdf) (html)


§ 780 Asia/13

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksesta ylijäämämaiden välivarastointiin Kyläsaaressa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 781 Asia/14

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksesta vesipitoisten massojen käsittelyyn Kyläsaaren entisen jätepuhdistamon lietteensakeutusaltaassa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 782 Asia/15

Tontin varaaminen jääpallo- ja luisteluareenan rakentamiseksi Malmin Longinojalle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Salassa pidettävä ()

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 783 Asia/16

Selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hoitoon pääsystä perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 784 Asia/17

Valtuutettu Vesa Korkkulan toivomusponsi opiskelija-alennusten laajentamisen kustannusvaikutuksista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 785 Asia/18

Osto-oikeuden lisääminen NCC Property Development Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun vuokratun tontin vuokrasopimukseen (Laajasalo, tontti 49034/5) (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Voimassa oleva asemakaava 11743

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 786 Asia/19

Kaupunginvaltuuston 30.8.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 787 Asia/20

Irtisanoutuminen kaupunginkanslian kaupunginlakimiehen virasta (pdf) (html)


§ 788 Asia/21

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04