Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
29 / 28.08.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 755 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 756 Asia/2

V 13.9.2017, Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021 (pdf) (html)§ 757 Ärende/3

F 13.9.2017, Val av ledamöter i fullmäktige för Kårkulla samkommun för mandattiden som börjar 2017 (pdf) (html)§ 757 Asia/3

V 13.9.2017, Jäsenten valitseminen Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 758 Asia/4

V 13.9.2017, Luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten määrät 2017 -päätöksen muuttaminen toimikuntien osalta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 759 Asia/5

V 13.9.2017, Ullanlinnan Korkeavuorenkatu 21:n asemakaavan muuttaminen (nro 12394, tontti 104/19) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 760 Asia/6

Asuntotontin 20828/8 varausehtojen muutos (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 761 Asia/7

Valtuutettu Vesa Korkkulan toivomusponsi opiskelija-alennusten laajentamisen kustannusvaikutuksista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 762 Asia/8

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi yöraitioliikenteestä Laajasaloon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 763 Asia/9

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta merikaapelihankkeessa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 764 Asia/10

Päiväkoti Borgströminmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 765 Asia/11

Osto-oikeuden lisääminen NCC Property Development Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun vuokratun tontin vuokrasopimukseen (Laajasalo, tontti 49034/5) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 766 Asia/12

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 767 Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04