Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
23 / 12.06.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 641 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 642 Asia/2

V 21.6.2017, Toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamat muutokset Helsingin kaupungin vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6. – 31.12.2017 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 643 Asia/3

V 21.6.2017, Helsingin kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 644 Asia/4

V 21.6.2017, Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 645 Asia/5

V 21.6.2017, Käräjäoikeuden lautamiesten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 646 Asia/6

V 21.6.2017, Kiinteistötoimituksen uskottujen miesten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Liite 1

Uskotuiksi miehiksi esitettävien taustatiedot


§ 647 Asia/7

V 21.6.2017, Vuosaaren Neitsytsaarentie 2 - 8:n asemakaavan muuttaminen (nro 12429, tontit 54053/1-3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 648 Asia/8

Oikaisuvaatimus kansliapäällikön päätökseen työntekijöiden siirrosta kaupunginkansliasta taloushallintopalveluliikelaitokseen (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 649 Asia/9

Eräiden työsuhteisten tehtävien perustaminen kaupunginkansliaan (pdf) (html)


§ 650 Asia/10

Valtuustoryhmien toiminnan tukemista koskevien periaatteiden muuttaminen (pdf) (html)


§ 651 Asia/11

Vuoden 2018 talousarvioehdotuksen raami ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2018 - 2020 laatimisohjeet (pdf) (html)

Liite 1


§ 652 Asia/12

Lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 653 Asia/13

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksista hallituksen esityksiksi laeista julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta sekä kotoutumisen edistämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 654 Asia/14

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi talous- ja velkaneuvonnasta (pdf) (html)


§ 655 Asia/15

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 656 Asia/16

Työterveysliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 657 Asia/17

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 658 Asia/18

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 659 Asia/19

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 aloittavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 660 Asia/20

Kaupunginhallituksen määräämät rajat kaupunginkanslialle (pdf) (html)


§ 661 Asia/21

Kaupunginhallituksen määräämät rajat kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle (pdf) (html)


§ 662 Asia/22

Kaupunginhallituksen määräämät rajat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle (pdf) (html)


§ 663 Asia/23

Kaupunginhallituksen määräämät rajat sosiaali- ja terveystoimialalle (pdf) (html)


§ 664 Asia/24

Kaupunginhallituksen määräämät rajat pelastuslaitokselle (pdf) (html)


§ 665 Asia/25

Kaupunginhallituksen määräämät rajat liikenneliikelaitokselle (pdf) (html)


§ 666 Asia/26

Kaupunginhallituksen määräämät rajat palvelukeskusliikelaitokselle (pdf) (html)


§ 667 Asia/27

Kaupunginhallituksen määräämät rajat rakentamispalveluliikelaitokselle (pdf) (html)


§ 668 Asia/28

Kaupunginhallituksen määräämät rajat taloushallintopalveluliikelaitokselle (pdf) (html)


§ 669 Asia/29

Kaupunginhallituksen määräämät rajat työterveysliikelaitokselle (pdf) (html)


§ 670 Asia/30

Osto-oikeuden lisääminen Helsingin Yrittäjätalo Oy:lle vuokratun toimitilatontin maanvuokrasopimukseen (Sörnäinen, tontti 10591/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 671 Asia/31

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi koskien kaupungin asuntopolitiikan poliittista ohjausta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 672 Asia/32

Posivire Oy:n avoimet kysymykset, tulevaisuus ja toimenpiteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 673 Asia/33

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04