Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
17 / 02.05.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 460 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 461 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 462 Kaupunginjohtaja/1

V 17.5.2017, Konserniohjeen päivittäminen johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 463 Kaupunginjohtaja/2

V 17.5.2017, Johtamisjärjestelmän muutoksen vaikutus kirjanpidon rahastojen ja lahjoitusrahastojen sääntöihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 464 Kaupunginjohtaja/3

V 17.5.2017, Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet (pdf) (html)


§ 465 Kaupunginjohtaja/4

V 17.5.2017, Valtuutettu Emma Karin aloite Vantaan Energian irtautumiseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vantaan Energian lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 466 Kaupunginjohtaja/5

V 17.5.2017, Valtuutettu Helena Kantolan aloite Mellarin asukastilan tilanteen korjaamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 467 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 17.5.2017, Keski-Pasilan suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät yhteistyösopimukset kaupungin sekä Senaatti-kiinteistöjen ja liikenneviraston kesken (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 468 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 17.5.2017, Keski-Pasilan Ratapihakortteleiden asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12360) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 469 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 17.5.2017, Keski-Pasilan Ratapihakortteleiden liikennesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 470 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 17.5.2017, Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportti 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 471 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

V 17.5.2017, Sofiankatu 4:n kiinteistön muutoksen ja perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 472 Kaupunginjohtaja/3

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen asukasosallisuusavustuksesta vuodelle 2017 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 473 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelman 2014 - 2016 kauden jatkaminen vuosille 2017 - 2018 (pdf) (html)


§ 474 Kaupunginjohtaja/5

Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvosuunnitelman 2013 - 2016 jatkamisesta vuosille 2017 - 2018 (pdf) (html)


§ 475 Kaupunginjohtaja/6

Määrärahan myöntäminen kaupunkisuunnitteluvirastolle alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Määrärahatarvearvio 2017


§ 476 Kaupunginjohtaja/7

Helsinki Region Marketing Oy:n pääomittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 477 Kaupunginjohtaja/8

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan nuorisoasiainjohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijavertailu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 478 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 479 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 480 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun osakkeiden lunastustarjous (pdf) (html)

Liite 1


§ 481 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Palomiehen viran nimikkeen muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 482 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Leikkipuisto Tapulin puistosuunnitelman hyväksyminen, Tapaninkylä nro VIO 5838/1 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 483 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 484 Sivistystoimi/1

Lateppo Oy:n pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 485 Sivistystoimi/2

Tapanilan Urheilutalosäätiön pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 486 Sivistystoimi/3

Luvan myöntäminen liikuntalautakunnalle maa-alueen vuokraamiseksi Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 487 Sivistystoimi/4

Vuoden 2017 tiedepalkinnon myöntäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Tiedepalkinnon saajaksi ehdotettu.pdf

Liite 3

Tiedepalkinnon aiemmin saaneet henkilöt.pdf


§ 488 Sivistystoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 489 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kiinteistö Oy Kaapelitalon ja Lasipalatsin mediakeskus Oy:n kesken tehtävän apporttijärjestelyn hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 490 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Alueen varaaminen Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten (Vallila, tontti 22585/13 sekä osia tonteista 22585/1 ja 14, 22556/2, 22K, 22P ja P101) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 491 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Lausunnon antaminen Uudenmaan liitolle Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 492 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 493 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04