Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
09 / 06.03.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 216 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 217 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 218 Kaupunginjohtaja/1

V 22.3.2017, Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtionvarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 219 Kaupunginjohtaja/2

V 15.3.2017, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 220 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 15.3.2017, Vuokrausperusteet neljälle Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalotontille (tontit 20070/2, 20828/2-3 ja 7) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 221 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 15.3.2017, Hermannin Mathilda Wreden kujan asemakaavan muuttaminen (nro 12402) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 222 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 15.3.2017, Hämeentie 153:n asemakaavan muuttaminen (nro 12303) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 223 Kaupunginjohtaja/3

Eräiden innovaatiorahastosta rahoitettujen hankkeiden jatkuminen vuonna 2017 edellisenä vuonna säästyneillä määrärahoilla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 224 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle esirakentamiseen liittyviin pohjatutkimuksiin ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 225 Kaupunginjohtaja/5

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Tampereella 25.-26.4.2017 (pdf) (html)


§ 226 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginhallituksen edustajan valinta taidemuseon johtokuntaan (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 227 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 228 Kaupunginjohtaja/8

Valtuutettu Björn Månssonin toivomusponsi koskien turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista ruotsiksi ja tarpeesta jakaa kotouttamisvoimavarat tämän periaatteen mukaisesti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 229 Kaupunginjohtaja/9

Kaupunginvaltuuston 1.3.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 230 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 231 Kaupunginjohtaja/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 232 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponsi Raide-Jokerin kustannusten kehittymisen seurannasta (pdf) (html)


§ 233 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Valtuutettu Terhi Peltokorven toivomusponsi Raide-Jokerin rakentamisen kilpailuttamisesta (pdf) (html)


§ 234 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi Raide-Jokeri -hankkeen kustannusten seurannasta (pdf) (html)


§ 235 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 236 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 237 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Tontin ja yleisen alueen varaaminen Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten (Haaga, tontti 29081/11 sekä osia katu- ja puistoalueista, Orapihlajatie 43, Paatsamatie 10 - 12, Haaga) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 238 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Maunulan työväenopiston, kirjaston ja nuorisotalon hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Kustannusarvio (HKA) 1.2.2017

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 239 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi koskien asukastila Mellarin ja kirjaston suunnittelua yhdessä asukkaiden kanssa Mellunmäessä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 240 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 241 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Erivapauden myöntäminen terveyskeskuslääkärin virkaan vaadittavasta kielitaidosta (pdf) (html)

Liite 1

Sosiaali- ja terveysviraston esitys HEL 2017- 1424

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 242 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Erivapauden myöntäminen apulaisylilääkärin virkaan vaadittavasta kielitaidosta (pdf) (html)

Liite 1

Sosiaali- ja terveysviraston esitys HEL 2017 - 1397

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 243 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 244 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Iltakouluasia: Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmistelun eteneminen (pdf) (html)


§ 245 Kaupunginjohtaja/12

Iltakouluasia: Työkykyjohtaminen, työhyvinvointi ja sairauspoissaolot (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04