Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
08 / 27.02.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 195 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 196 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 197 Kaupunginjohtaja/1

V 15.3.2017, Vuoden 2016 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1


§ 198 Kaupunginjohtaja/2

V 15.3.2017, Vuoden 2016 talousarvion tytäryhteisöjen toteutumattomat sitovat tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 199 Kaupunginjohtaja/3

V 15.3.2017, Kunnan jäsenen tekemä osaliitosesitys kuntarakennelain (1698/2009) mukaan (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 200 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 15.3.2017, Sosiaali- ja terveysviraston tekstinkäsittelytoiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Siirtyvä henkilöstö 1.4.2017

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 201 Kaupunginjohtaja/3

Toimialojen palvelujen eräiden yksiköiden päälliköiden virkojen perustaminen (pdf) (html)


§ 202 Kaupunginjohtaja/4

Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helsinki-mitalin puitesopimus 9.3.2016

Liite 3


§ 203 Kaupunginjohtaja/5

Valtuutettu Björn Månssonin toivomusponsi koskien turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista ruotsiksi ja tarpeesta jakaa kotouttamisvoimavarat tämän periaatteen mukaisesti (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 204 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 2017 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 205 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 22.2.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 206 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 207 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 208 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 209 Sivistystoimi/1

Peruskoulun luokanopettajien, erityisopettajien ja apulaisrehtorien virkojen perustaminen ja peruskoulun rehtorien virkojen lakkauttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 210 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 211 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi koskien asukastila Mellarin ja kirjaston suunnittelua yhdessä asukkaiden kanssa Mellunmäessä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 212 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 213 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Erivapauden myöntäminen terveyskeskuslääkärin virkaan vaadittavasta kielitaidosta (pdf) (html)


§ 214 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Erivapauden myöntäminen apulaisylilääkärin virkaan vaadittavasta kielitaidosta (pdf) (html)


§ 215 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04