Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
06 / 13.02.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 136 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 137 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 138 Kaupunginjohtaja/1

V 1.3.2017, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Kontupisteen ja Mellarin digipalveluiden jatkon turvaamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 139 Kaupunginjohtaja/2

V 1.3.2017, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite "tyhjä"-painikkeen poistamisesta äänestyspainikkeista (pdf) (html)


§ 140 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 1.3.2017, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite HSL:n opiskelija-alennusten laajentamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 141 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

V 1.3.2017, Valtuutettu Seija Muurisen aloite Kruunusiltojen käytöstä yöaikaan joukkoliikenteelle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

V 1.3.2017, Valtuutettu Rene A. Hurstin aloite penkkien lisäämisestä Otto-Iivari Meurmanin puistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Sivistystoimi/1

V 1.3.2017, Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite uimahallien aukioloaikojen pidentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Sivistystoimi/2

V 1.3.2017, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite saamenkielisestä opetuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 145 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 1.3.2017, Valtuutettu Petra Malinin aloite turvallisemmasta suojatiekaupungista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 1.3.2017, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden jalkautumisesta vanhuspalvelujen pariin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 147 Sosiaali- ja terveystoimi/2

V 1.3.2017, Valtuutettujen Anna Vuorjoen ja Mari Holopaisen aloite varhaiskasvatuksen psykologitoiminnan käynnistämiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 148 Sosiaali- ja terveystoimi/3

V 1.3.2017, Valtuutettu Mari Rantasen aloite kokemusasiantuntijoiden käytöstä omaishoitajien palvelujen kehittämisessä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Kaupunginjohtaja/3

V 1.3.2017, Eron myöntäminen kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virasta (pdf) (html)


§ 150 Kaupunginjohtaja/4

V 1.3.2017, Rakentamispalveluliikelaitoksen perustaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Kaupunginjohtaja/3

Lausunto Helsingin käräjäoikeudelle käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärästä (pdf) (html)

Liite 1


§ 152 Kaupunginjohtaja/4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisoasianjohtajan sekä sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan sekä terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virkojen täyttömenettely (pdf) (html)


§ 153 Kaupunginjohtaja/5

Toimialojen hallinto- ja tukipalveluiden eräiden virkojen perustaminen (pdf) (html)


§ 154 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2017 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 155 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 157 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 158 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta Kulosaaren metrosillan korjaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 159 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 160 Sivistystoimi/1

Lausunnon antaminen opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta hallituksen esitykseksi lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 161 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 162 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Maankäyttösopimuskäytännön tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 163 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Tuulivoiman sijoittamisperiaatteet Helsingissä kaupunkisuunnittelun näkökulmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 164 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 165 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Sosiaali- ja terveysviraston kuntoutuksen johtajalääkärin virkanimikemuutos (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 166 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04