Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
45 / 19.12.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1135 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1136 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1137 Kaupunginjohtaja/1

V 18.1.2017, Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta keväälle 2017 (pdf) (html)


§ 1138 Kaupunginjohtaja/2

V 18.1.2017, Nuorisolautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 1139 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 18.1.2017, Hermannin Lautatarhankatu 2c:n asemakaavan muuttaminen (nro 12283, tontit 21013/3-4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1140 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 18.1.2017, Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun järjestäminen; alueen varaaminen ja kilpailun lähtökohtien hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1141 Kaupunginjohtaja/3

Henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman periaatteet (pdf) (html)


§ 1142 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton täsmentämiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1143 Kaupunginjohtaja/5

Määrärahojen siirtäminen projektialueiden katurakentamisen eri alakohtien välillä sekä määrärahojen myöntäminen rakennusvirastolle katujen rakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1144 Kaupunginjohtaja/6

Toimialojen palvelukokonaisuuksien palvelutason virkojen perustaminen (pdf) (html)


§ 1145 Kaupunginjohtaja/7

Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1146 Kaupunginjohtaja/8

Kaupunginvaltuuston 14.12.2016 § 342, 343, 344 ja 345 tekemien päätösten täytäntöönpano: Toimialajohtajien virkaan ottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1147 Kaupunginjohtaja/9

Kaupunginvaltuuston 14.12.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1148 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1149 Kaupunginjohtaja/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1150 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Yhteinen kunnallistekninen työmaa -yhteistoimintasopimus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

YKT-yhteistoimintasopimus viimeistelty

Liite 3

Yhteinen kunnallistekninen työmaa, Hankekohtainen suunnittelun valmistelun malliasiakirja

Liite 4

Yhteinen kunnallistekninen työmaa Hankekohtainen rakentamisen valmistelun malliasiakirja

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 6

Ohjeistus yhteenliittymän yhteishankinnoista

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1151 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi Laajasalon joukkoliikenteestä metrolle Herttoniemeen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1152 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Tavoitteet ja toimenpiteet viherkattojen rakentamisen edistämiseksi Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1153 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1154 Sivistystoimi/1

Kaupunginhallituksen lausunto Helsinki-viikon säätiön sääntöjen muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Helsinki-viikon säätiön lausuntopyyntö 23.11.2016

Liite 5


§ 1155 Kaupunginjohtaja/2

Työllisyydenhoidon Helsinki-lisän raportointi ja arviointi sekä myöntämisehtojen päivittäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1156 Sivistystoimi/3

Olympiastadionia koskevan vuokrasopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1157 Sivistystoimi/4

Lausunnon antaminen opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1158 Sivistystoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1159 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Kampin tontin 80/36 ja puistoalueen ym. asemakaava-asiassa (nro 12365) (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 26.10.2016

Liite 2

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyynnön 26.10.2016 liitteet


§ 1160 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Vanhankaupunginkosken länsihaaran padon purkamisen vaihtoehtotarkastelun tulokset (pdf) (html)


§ 1161 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Ryhmärakennuttamishankkeiden takaamiseen liittyvä selvitys (pdf) (html)


§ 1162 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Myllypuron vanhustenkeskuksen peruskorjaus ja muutos monipuoliseksi palvelukeskukseksi (pdf) (html)

Liite 1

Tarvekuvaus Myllypuron vanhustenkeskuksen peruskorjaus monipuoliseksi palvelukeskukseksi

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1163 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Nimistötoimikunnan uuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä henkilökohtaisten varajäsenien nimittäminen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.5.2017 saakka (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1164 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1165 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Muutos rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Kiinteistöviraston ilmoitus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1166 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04