Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
35 / 10.10.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 864 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 865 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 866 Kaupunginjohtaja/1

V 26.10.2016, Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 867 Kaupunginjohtaja/2

V 9.11.2016, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017 - 2019 (pdf) (html)


§ 868 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 26.10.2016, Kivikon ja Jakomäen urheilualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12369, Kivikon sisäampumaurheilukeskus ja agilityhalli) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 869 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 26.10.2016, Sosiaali- ja terveysviraston lasten foniatrian työryhmän siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Siirtyvä henkilöstö 1.1.2017

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 870 Kaupunginjohtaja/3

Tasa-arvotoimikunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 871 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 872 Kaupunginjohtaja/5

Sopimus kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton järjestämisestä (pdf) (html)


§ 873 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 874 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 875 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksesta Vuosaaren pilaantuneiden maiden loppusijoitusalueen toiminnan muuttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Lupahakemuksen täydennys Vuosaaren loppusijoitusalue

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 876 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto sisäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta pelastustoimen järjestämistä koskevaksi laiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 877 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Helsingin Konsernihankinta Oy:n osakkeiden ostaminen Oy Gardenia-Helsinki Ab:ltä ja Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ltä (pdf) (html)


§ 878 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 879 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 880 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 881 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 882 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04