Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
21 / 30.05.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 523 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 524 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 525 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginvaltuuston 25.5.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 526 Kaupunginjohtaja/1

V 8.6.2016, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 527 Kaupunginjohtaja/2

V 15.6.2015, Eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrärahojen siirtäminen käyttötarkoitusta muuttaen (pdf) (html)


§ 528 Kaupunginjohtaja/3

V 8.6.2016, Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan avoimen viran hoitaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 529 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 8.6.2016, Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2015 (pdf) (html)

Liite 1


§ 530 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

V 15.6.2016, Raide-Jokerin hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 531 Sivistystoimi/1

V 15.6.2016, Cygnaeus lågstadieskolan, Kronohagens lågstadieskolan ja Grundskolan Norsenin yhdistäminen yhtenäiseksi peruskouluksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 532 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 15.6.2016, Munkkiniemen korttelin 30127 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12383, Lapinmäentie 1, ns. Pohjola-talo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 533 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 15.6.2016, Munkkiniemen korttelin 30063 tontin 6, korttelin 30120 sekä puisto-, katu- ja liikennealueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12363, Rakuunantie 19, Luuvaniementie 2, 4 ja 6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 534 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 15.6.2016, Vuokrausperusteet Kalasataman Sompasaaren asunto- ja muille tonteille (tontit 10630/1-5, 10631/5, 10632/1-5, 10633/5, 10634/1-5,10635/5, 10636/1-7, 10637/1-5, 10639/1 ja 10640/1) (pdf) (html)

Liite 1

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12200

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 535 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 15.6.2016, Ressun lukion perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 536 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

V 8.6.2016, Hietalahdenrannan, Telakkakadun ja Eiranrannan liikennesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Vuorovaikutusraportin liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 537 Kaupunginjohtaja/4

Lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnokseen laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 538 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin henkilöstöraportti 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 539 Kaupunginjohtaja/6

Helsingin kaupungin liittyminen Climate KIC Nordic –verkoston jäseneksi (pdf) (html)


§ 540 Kaupunginjohtaja/7

Määrärahojen myöntäminen kiinteistövirastolle esirakentamiseen liittyviin tutkimuksiin ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 541 Kaupunginjohtaja/8

Yritysvaikutusten arviointi ja laajojen taloudellisten vaikutusten arviointi kaupungin päätöksenteossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 542 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 543 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 544 Kaupunginjohtaja/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 545 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta Hernesaaren ja Pihlajasaaren välisten kaapeleiden ja johtojen asentamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyynnön liitteet


§ 546 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakassopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 547 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 548 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 549 Sivistystoimi/1

Opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016–2019 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 550 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 551 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Maankäyttösopimus ja esisopimus Pohj Landlord (Finland) LLC:n kanssa liittyen asemakaavanmuutokseen nro 12383 (Munkkiniemi, tontti 30127/2) (pdf) (html)

Liite 1

Sopimus ja esisopimus

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 552 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Maankäyttö- ja esisopimus Kiinteistö Oy Helsingin Huopalahdentie 19-21 kanssa asemakaavamuutokseen nro 12363 liittyen (Munkkiniemi, tontti 30063/6) (pdf) (html)

Liite 1

Sopimus ja esisopimus

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 553 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Päiväkoti Albatrossi - Daghemmet Albatrossen, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 554 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 555 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Hakaniemenrannassa sijaitsevan alueen varaaminen AB Invest AS:lle (Kallio,Siltasaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Suunnitteluvaraushakemus

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 556 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04