Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
13 / 04.04.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 289 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 290 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 291 Kaupunginjohtaja/1

V 13.4.2016, Nuorten aloitteet vuodelta 2015 (pdf) (html)


§ 292 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 13.4.2016, Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 293 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 13.4.2016, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytöstä vapautuvien kiinteistöjen kauppa ja kehittäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 294 Kaupunginjohtaja/3

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi koskien asiakas- ja potilastietojen käsittelyä Apotissa (pdf) (html)


§ 295 Kaupunginjohtaja/4

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 296 Kaupunginjohtaja/5

Lainan myöntäminen Oranssi Asunnot Oy:lle kiinteistön peruskorjauksen rahoitukseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 297 Kaupunginjohtaja/6

Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2017–2019 laatimisohjeet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 298 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 30.3.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 299 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 300 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 301 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 302 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle lentoaseman melun hallintaa koskevasta valtioneuvoston asetusluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 303 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 304 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 305 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 306 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Tontin myynti Asunto Oy Helsingin Karavaanikuja 2:lle (Vuosaari, tontti 54001/3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 307 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Asuntotontin varaaminen Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle (tontti 43233/5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 308 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Keski-Pasilan jätteen putkikeräysjärjestelmään liittyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (HetiL 13 § ja JulkL 16 § 3 mom.)

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 309 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Poikkeamispäätös (Senaatti-kiinteistöt, tontti 104/19, Korkeavuorenkatu 21) (pdf) (html)

Liite 1

02 Poikkeamishakemus

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 10 k.)

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 310 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Lausunto ympäristöministeriölle valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinneista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 311 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Lausunto ympäristöministeriölle valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisen lähtökohdista (pdf) (html)

Liite 1

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen

Liite 2

Kuulutus 23.2.-31.3.2016

Liite 3

Alustava työ- ja arviointisuunnitelma

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 312 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Museoviraston Vartiosaaren suojeluesityksestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 313 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 314 Sivistystoimi/2

Iltakouluasia: Katsaus kotoutumiseen (pdf) (html)


§ 315 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Iltakouluasia: Virastojen yhdistämisen vaikutukset sosiaali- ja terveystoimessa ja palvelujen kehittäminen uusitussa rakenteessa (pdf) (html)


§ 316 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Iltakouluasia: Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusneuvottelun tilanne (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04