Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
21 / 27.05.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 617 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 618 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 619 Kaupunginjohtaja/1

V 19.6.2013, Sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumisesta Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 620 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 19.6.2013, Toukolan tontin 23669/21 asemakaavan muuttaminen (nro 12122, Arabiankatu 8) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 621 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 19.6.2013, Vanhankaupungin korttelin 27930 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12158, Forsbyn tilan renkitupa) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 622 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 19.6.2013, Haagan korttelien 29179 ja 29180 sekä katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12168, Hopeapolun ympäristö) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 623 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 19.6.2013, Keinutien ala-asteen peruskorjauksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Keinutien ala-aste, hankesuunnitelma + liitteet 1-4, 30.7.2012

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 624 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

V 19.6.2013, Hernesaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12099) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 625 Kaupunginjohtaja/3

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden loppuraportti (pdf) (html)

Liite 1


§ 626 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Honkasuon alueen esirakentamista varten (pdf) (html)

Liite 1


§ 627 Kaupunginjohtaja/5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)


§ 628 Kaupunginjohtaja/6

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 629 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 630 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 631 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 28.1.2013 § 97 / Vt Hannele Luukkaisen ym. valtuustoaloite kaupungin kanipolitiikan muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 10.2.2013

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 632 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta kaupunginvaltuuston 13.2.2013 § 40 tekemän päätöksen johdosta (pdf) (html)

Liite 1

HAO:n lausuntopyyntö 15.3.2013

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 633 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kruunuvuori Real Estate Oy:n ympäristölupahakemuksesta (Laajasalon öljyhuoltoalue) (pdf) (html)

Liite 1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

Liite 2

Liite 3

Ympäristölupahakemuksen liitteet (yhteensä 713 sivua, 213 Mt)

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 634 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 635 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen sulautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön (pdf) (html)


§ 636 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Toinen linja 3:n kanssa asemakaavamuutokseen (nro 12118) liittyen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 637 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 638 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi terveysasemien sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tarpeesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 639 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Eräiden virkojen nimikkeiden muutokset ja virkojen perustaminen sosiaali- ja terveysvirastossa (pdf) (html)

Liite 1


§ 640 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 641 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Vuosaari Golf Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 642 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kotihoidossa toimiville terveyskeskuslääkäreille suoritettavat kotikäyntipalkkiot (pdf) (html)

Liite 1


§ 643 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04