Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
08 / 15.02.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 117 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 118 Asia/2

V 17.3.2021, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Eropyyntö 2.2.2021


§ 119 Asia/3

V 3.3.2021, Valtuutettu Emma Karin aloite Helsingin kaupungista perheystävällinen työpaikka (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 120 Asia/4

V 3.3.2021 Valtuutettu Seija Muurisen aloite mielenterveyskuntoutujien asumisketjun sujuvoittamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 121 Asia/5

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujonojen purkamisen toimenpidesuunnitelmasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 122 Asia/6

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksen EOAK/6391/2019 tiedoksi merkitseminen (pdf) (html)

Liite 1

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös 15.12.2020, EOAK_6391_2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 123 Asia/7

Vaalilautakuntien asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleihin (pdf) (html)

Liite 1

Vaalilautakunnat kuntavaalit 2021


§ 124 Asia/8

Vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleihin (pdf) (html)

Liite 1

Vaalitoimikunnat kuntavaalit 2021 (2)


§ 125 Asia/9

Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelma 2030 ja toimenpideohjelma 2020–2024 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 126 Asia/10

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Ulko-Hatun luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 127 Asia/11

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Tiirakarin luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 128 Asia/12

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Pitkäourin luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Asia/13

Hakaniemen metroaseman pohjoisosan perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Asia/14

Virkojen perustaminen kaupunginkanslian elinkeino-osastolle työllisyyden kuntakokeilun viranomaistyöhön (pdf) (html)


§ 131 Asia/15

Toimivallan siirtäminen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisessa (pdf) (html)


§ 132 Asia/16

Hankintaoikaisuvaatimus, henkilöarviointipalvelut, rekrytointia tukevat palvelut ja suorahakupalvelut (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 18.12.2020

Liite 2

Oikaisuvaatimus 18.12.2020, saate 19.12.2020

Liite 3

Tiedoksianto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133 Asia/17

Hankintaoikaisuvaatimus, henkilöarviointipalvelut, rekrytointia tukevat palvelut ja suorahakupalvelut (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 4.12.2020, kaupunginhallitus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 134 Asia/18

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle luonnoksesta Kestävän kaupunkielämän ohjelmaksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 135 Asia/19

Kaupunginkanslian sisäisen tarkastuksen päällikön virkasuhteen päättyminen ja viran täyttömenettelyn aloittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)


§ 136 Asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04