Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
05 / 25.01.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 54 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 55 Asia/2

V 3.2.2021 Periaatepäätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 56 Asia/3

Kaupunkistrategian kärkihankkeen kävelykeskustan laajentaminen ja maanalainen kokoojakatu jatkosuunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Asia/4

Helsingin keskustavisio -linjauksia maankäytön ja liikenteen suunnittelulle kantakaupungissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 58 Asia/5

V 17.2.2021 Laajasalon Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12548) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 59 Asia/6

V 3.2.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuin-, liike- ja toimistorakennuksen korttelialueen tontille (Meilahti, tontti 15520/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 60 Asia/7

V 17.2.2021, Valtuutettu Laura Rissasen aloite muskarista osana varhaiskasvatusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 61 Asia/8

V 17.2.2021, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite uimarantojen turvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 62 Asia/9

V 17.2.2021, Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite kiusaamisen vastaisen ohjelman soveltamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 63 Asia/10

Esitys ympäristöministeriölle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn edellyttämisestä EGS-voimalaitoshankkeiden osalta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 64 Asia/11

Päiväkoti Sompasaaren uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 65 Asia/12

Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 66 Asia/13

Valtuutettu Mia Haglundin toivomusponsi yliopistotasoisesta tutkimuksesta terveysasemapalvelujen hankintakokeilun vaikutuksista palvelujen saatavuuteen ja toimivuuteen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 67 Asia/14

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi lääkäripulan julkiselle terveydenhuoltojärjestelmälle aiheuttamien vaikutusten esiintuomisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 68 Asia/15

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi väkivaltatyön koordinaattorin palkkaamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 69 Asia/16

Lausunto Uudenmaan liitolle Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 17.11.2020

Liite 2

Lausuntopyyntö 17.11.2020, liite, Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70 Asia/17

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 10.12.2020, saate

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 71 Asia/18

Kaupunginvaltuuston 20.1.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 72 Asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04