Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
34 / 05.10.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 620 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 621 Asia/2

V 21.10.2020, Hallintosäännön muuttaminen, työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitaminen ja virkasuhteeseen ottaminen ilman julkista hakumenettelyä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 622 Asia/3

V 21.10.2020, Grundskolan Norsen, Cygnaeus enhetenin perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Cygnaeus enheten hankesuunnitelman liitteet 1-6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 623 Asia/4

V 21.10.2020, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 17.9.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 624 Asia/5

V 21.10.2020, Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite Kontulan asukkaiden kokoontumistilojen parantamisen selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 625 Asia/6

V 21.10.2020, Nuorten aloitteet 1.1.−30.6.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 626 Asia/7

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n yhteistoimintasopimuksen muuttaminen sekä yhtiön A-osakkeen ostaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 627 Asia/8

Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen (pdf) (html)

Liite 1

OKM THL suositus - opetus ja varhaiskasvatus 4.8.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 628 Asia/9

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi koskien kasvavien alueiden palveluiden suunnittelun ja toteutuksen oikea-aikaisuutta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 629 Asia/10

Valtuutettu Jenni Pajusen toivomusponsi koulujen ja päiväkotien ruokahävikin yhdenmukaisesta seurannasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 630 Asia/11

Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi ruokatarvikelaskelmien tarkentamisesta ja jätteiden lajittelun tehostamisesta koulu- ja päiväkotiruokailussa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 631 Asia/12

Sijoitus Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon liittyen Tanssin talo -hankkeeseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 632 Asia/13

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 12.8.2020 § 172 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 3

Elinkeinojohtaja 12.8.2020 § 172


§ 633 Asia/14

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 4.6.2020 § 80 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 3

Elinkeinojohtaja 4.6.2020 § 80


§ 634 Asia/15

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 28.5.2020 § 65 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 3

Elinkeinojohtaja 28.5.2020 § 65


§ 635 Asia/16

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 29.4.2020 § 25 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 6

Elinkeinojohtaja 29.04.2020 §25


§ 636 Asia/17

Tasa-arvotoimikunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronilmoitu 2.9.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 637 Asia/18

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi osuuskuntamuotoisen asumisen edistämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 638 Asia/19

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi selvittää mahdollisuuksia vahvistaa talousarvioprosessin läpinäkyvyyttä ja demokraattisuutta myös pienempien poliittisten ryhmien näkökulmasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 639 Asia/20

Valtuutettu Mikko Särelän toivomusponsi erityisen tuen tarpeessa olevien lasten asemasta ja erillisrahoituksen vaikuttavuudesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 640 Asia/21

Valtuutettujen Nuutti Hyttinen, Otto Meri ja Tuomas Rantanen toivomusponnet hitas-järjestelmästä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 641 Asia/22

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04