Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
23 / 15.06.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 356 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 357 Asia/2

Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 1.6.2020


§ 358 Asia/3

Helsingin kaupungin liittyminen Terve Kunta -verkoston jäseneksi (pdf) (html)


§ 359 Asia/4

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n omistuksen ja toiminnan uudelleenjärjestäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 360 Asia/5

Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi -nimisen yhtiön pääomittaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 361 Asia/6

Yhtiön perustaminen Tapanilan Fallkullan alueen pysäköinnin järjestämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy_Perustamissopimus

Liite 2

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy_yhtiöjärjestys

Liite 3

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy_merkintäsopimus

Liite 4


§ 362 Asia/7

Lainan myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Parmaajanpuistolle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hakemus 19.5.2020, liite, hankekuvaus


§ 363 Asia/8

Lainan myöntäminen PPJ Jalkapallohalli Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3 Hankekuvaus

Liite 3

Liite 5 Kustannusarvio

Liite 4

Liite 6 Rahoituslaskelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 364 Asia/9

Alueen vuokraaminen Jätkäsaaren liikuntapuistosta PPJ Jalkapallohalli Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 365 Asia/10

Lapinlahden sairaala-alueen varaaminen NREP Oy:lle sekä alueen vuokrausperiaatteiden vahvistaminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 366 Asia/11

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 367 Asia/12

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Kaupunkiympäristön toimialan lausunto kaupunginhallitukselle, kommentteja rakennusperintölain ja rikoslain eräiden säännösten muuttamisesta, allekirjoitettu

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 368 Asia/13

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Lapinlahden sairaala-aluetta koskevasta rakennussuojeluesityksestä ja Museoviraston lausunnosta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 369 Asia/14

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi selvittää mahdollisuutta painottaa nykyistä paremmin ympäristö- ja ilmastovaikutuksia investointipäätöksiä tehtäessä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 370 Asia/15

Valtuutettu Reetta Vanhasen toivomusponsi lasten ja nuorten mielenterveystaitojen vahvistamisesta päiväkodeissa ja kouluissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 371 Asia/16

Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi kotihoidon resursseista, ympärivuorokautisen hoidon riittävyydestä sekä ikääntyneiden liikkumismahdollisuudesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 372 Asia/17

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi kaupungin tilojen tarjoamisesta ikääntyneiden kerhojen ja yhdistysten käyttöön (pdf) (html)

Liite 1


§ 373 Asia/18

Kaupunginvaltuuston 10.6.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 374 Asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04