Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
22 / 08.06.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 341 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 342 Asia/2

V 17.6.2020, Vuoden 2021 talousarvion valmistelua koskeva lähetekeskustelu (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 343 Asia/3

V 17.6.2020, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 26.2.2020


§ 344 Asia/4

V 17.6.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)


§ 345 Asia/5

V 17.6.2020, Kruunusiltojen linjaston raitiovaunukaluston hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 346 Asia/6

V 17.6.2020, Hakaniemen kauppahallin maanalaisen huoltopihan hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 347 Asia/7

V 17.6.2020, Rakennuksen myynti ja vuokrausperiaatteiden määrittäminen määräalalle (Esplanadinkappeli, Eteläesplanadi 1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 348 Asia/8

Helsingin kaupungin toimitilastrategia (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 349 Asia/9

Päiväkoti Perhosen uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päiväkoti Perhosen hankesuunnitelman liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 350 Asia/10

Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille asuntotuotannon hankkeille (pdf) (html)

Liite 1

ATP päätös eräiden rakennuskohteiden rahoittaminen


§ 351 Asia/11

Valtionperintöjen hakuperusteiden ja käyttötarkoituksen vahvistaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 352 Asia/12

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle oppivelvollisuuden laajentamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 353 Asia/13

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi keinoista pienituloisten joukkoliikennelipun hinnan kohtuullistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 354 Asia/14

Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi toimenpidesuunnitelmasta yhteistyössä HUSin ja kolmannen sektorin välillä mielenterveyspalveluissa ja oppilashuollossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 355 Asia/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04