Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
13 / 06.04.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 232 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 233

V 22.4.2020, Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksyminen (12510) (pdf) (html)


§ 234 Asia/2

Kaupungin myöntämien antolainojen lyhennysohjelmien muuttaminen laina-aikaa pidentämällä ja asiaa koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


§ 235 Asia/4

Puotilan ala-asteen väistötilan hankesuunnitelma (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Väliaikaisen tilaelementtiratkaisun hankesuunnitelma (Puotilan ala-aste)

Liite 2

Puotilan leikkiniityn asemapiirros

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 236 Asia/5

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 237 Asia/6

Valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponsi nuorten aloitekanavan uudistamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 238 Asia/7

Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi päätösten hyvinvointivaikutusten painottamisesta sosiaali- ja terveystoimialan talouden suunnittelussa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 239 Asia/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 240 Asia/3

Helsingin teatterisäätiö sr:n sääntömuutos (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04