Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
12 / 30.03.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 216 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 217 Asia/2

V 8.4.2020, Kampin hiljentymiskappelin asemakaavan muuttaminen (nro 12611) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 218 Asia/3

V 22.4.2020, Kunnan asukkaan aloitteet 1.7.-31.12.2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 219 Asia/4

V 22.4.2020, Nuorten aloitteet 1.7. - 31.12.2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 220 Asia/5

Kaupunginvaltuuston 11.3.2020, 83 § tekemän päätöksen täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 221 Asia/6

Kruunuvuoren asemakaavan muutoksen nro 12330 määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 222 Asia/7

Tontin varaaminen Englantilaisen koulun säätiö sr:lle kouluhankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Haaga, tontit 29026/9 ja 29026/10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 223 Asia/8

Selvityksen antaminen apulaisoikeuskanslerille koskien Stadin asuntojen asukasvalintamenettelystä tehtyä kantelua (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 6 k.)

Liite 2

Selvityspyyntö 18.12.2019

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 224 Asia/9

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen järjestämistä koskevasta kantelusta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen järjestämistä koskeva kantelu

Liite 3

Helsingfors småbarnspedagogik 11.12.2019 Seure

Liite 4

Vare ja Sves rekrytointikampanja§ 224 Ärende/9

Utlåtande till riksdagens justitieombudsman om ett klagomål om anordnande av den svenska småbarnspedagogiken (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen järjestämistä koskeva kantelu

Bilaga 3

Helsingfors småbarnspedagogik 11.12.2019 Seure

Bilaga 4

Vare ja Sves rekrytointikampanja§ 225 Asia/10

Valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponsi määrärahojen lisäämisestä liikunnan investointeihin, käyttötalouteen ja liikuntaseurojen avustuksiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 226 Asia/11

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi ikääntyneiden osallisuuden ja liikkumisen lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 227 Asia/12

Henkilöstöraportti 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 228 Asia/13

Kaupunginvaltuuston 25.3.2020 § 95 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Esitykset

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 229 Asia/14

Kaupunginvaltuuston 25.3.2020 tekemän Suomi-Rata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen osallistumista koskevan päätöksen täytäntöönpano (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 230 Asia/15

Kaupunginvaltuuston 25.3.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 231 Asia/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04