Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
10 / 23.03.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 196 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 197 Asia/2

V 8.4.2020, Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenten valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 4.3.2020

Liite 2

Eroilmoitus 4.3.2020


§ 198 Asia/3

V 8.4.2020, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Erohakemus 6.3.2020


§ 199 Asia/4

V 8.4.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 13.2.2020


§ 200 Asia/5

V 25.3.2020, Hallintosäännön muuttaminen, sähköiset kokoukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 201 Asia/6

V 8.4.2020, Helsingin keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen sekä vesikaton korjauksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kustannusarvio HKA 28.10.2019, Keskuspelastusasema

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 202 Asia/7

Helsingin kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 203 Asia/8

Henkilöstöraportti 2019 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 204 Asia/9

Helsingin kaupungin tietotilinpäätös (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)


§ 205 Asia/10

Sijoitus Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon liittyen Tanssin talo -hankkeeseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 206 Asia/11

Oikaisuvaatimus vuoden 2020 asukasosallisuusavustuksia koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Laajasalo_-_Degerö_Seura ry_oikaisuvaatimus_ 24.1.2020

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 207 Asia/12

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 12.2.2020, liite, lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 208 Asia/13

Valtuutettu Mari Rantasen toivomusponsi kehitysvammaisille tarkoitettujen asuntojen jonotusajoista ja rakentamistarpeesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 209 Asia/14

Tontin varaaminen Solwers Oyj:lle asuin- ja toimitilahankkeen kehittämistä varten (Itä-Pasila, tontti 17014/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 210 Asia/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04