Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
39 / 28.10.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 709 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 710 Asia/2

V 13.11.2019, Vuoden 2020 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)


§ 711 Asia/3

V 13.11.2019, Vuoden 2020 kiinteistöveroprosenttien määrääminen (pdf) (html)


§ 712 Asia/4

V 6.11.2019, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 7.10.2019


§ 713 Asia/5

V 6.11.2019, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 10.10.2019


§ 714 Asia/6

V 6.11.2019, Omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 715 Asia/7

V 6.11.2019, Hoplaxskolanin Lokkalantien yksikön perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hoplaxskolan hankesuunnitelman liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 716 Asia/8

V 6.11.2019 Meilahden Töölöntullinkatu 8 asemakaavan muuttaminen (nro 12598) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 717 Asia/9

V 6.11.2019, Nuorten aloitteet 1.1. - 30.6.2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 718 Asia/10

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden johtajan avoimen viran hoitaminen (pdf) (html)


§ 719 Asia/11

Ensihoitomestarin viran perustaminen pelastuslaitokselle kaupunkiympäristön toimialalle (pdf) (html)


§ 720 Asia/12

Tontin varaaminen Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle valtion tukemien opiskelijoille suunnattujen vuokra-asuntojen suunnittelua varten (Kaarela, tontti 33399/5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 721 Asia/13

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Hallintokantelu kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluiden neljästä viranhaltijasta (pdf) (html)

Liite 1

Kantelu liitteineen

Liite 2

Tarkastuslausunto 17.8.2018

Liite 3

Yksikön päällikön vastine 5.8.2019

Liite 4

Vs. rakennuslakimiehen vastine 12.8.2019

Liite 5

Rakennusmestarin vastine 6.8.2019

Liite 6

Vs. rakennuslakimiehen vastaus 10.8.2018

Liite 7

Vs. rakennuslakimiehen vastaus 10.9.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 722 Asia/14

Helsingin kaupungin eettiset periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 723 Asia/15

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 724 Asia/16

Kaupunginvaltuuston 23.10.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 725 Asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04