Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
43 / 07.12.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1169 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1170 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1171 Kaupunginjohtaja/1

V 20.1.2016, Koulun ja oppilaitoksen perustamista ja lakkauttamista koskevan toimivallan siirtäminen opetuslautakunnalle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1172 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 20.1.2016, Tonttien myynti Kiinteistö Oy Helsingin Putkitie 3:lle (tontit45199/2 ja 3, Vartiokylä, Roihupelto) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1173 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 20.1.2016, Eräille yksityiskouluille vuokrattujen tonttien uudet vuokrausperusteet ja vuokrasopimusten jatkaminen (tontit 18625/3, 28221/3, 29135/1, 42052/4 ja 43125/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vuokralaisten muutosesitys kiinteistölautakunnalle liitteineen

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1174 Kaupunginjohtaja/3

Lähiöprojektin projektisuunnitelma kaudelle 2016−2017 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1175 Kaupunginjohtaja/4

Lakkautettavat vakinaiset virat 1.1.2016 lukien (pdf) (html)

Liite 1


§ 1176 Kaupunginjohtaja/5

Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2017–2019 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys (pdf) (html)


§ 1177 Kaupunginjohtaja/6

Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1178 Kaupunginjohtaja/7

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla vuonna 2016 ja vuoden 2015 rahoituspäätöksen tarkistaminen (pdf) (html)§ 1178 Stadsdirektören/7

Finansiering för vissa projekt med medel ur innovationsfonden år 2016 och justering av beslutet om finansiering för år 2015 (pdf) (html)§ 1179 Kaupunginjohtaja/8

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Liikenneviraston yhteishankkeidenrakentamista varten (pdf) (html)

Liite 1


§ 1180 Kaupunginjohtaja/9

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Uutelan kanavan viimeistelytöihin ja Myllypuron entisen kaatopaikan maisemointitöihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1181 Kaupunginjohtaja/10

Määrärahan myöntäminen Jätkäsaaren ja Kalasataman sekä Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysyhtiöiden lisäpääomasuorituksiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1182 Kaupunginjohtaja/11

Kaupunginvaltuuston 2.12.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1183 Kaupunginjohtaja/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1184 Kaupunginjohtaja/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1185 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1186 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Puitesopimus rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelupalvelun tuottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 1187 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1188 Sivistystoimi/1

Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen visuaalisen ilmeen hyväksyminen (pdf) (html)


§ 1189 Sivistystoimi/2

Lausunnon antaminen opetus- ja kulttuuriministeriölle työryhmämuistiosta 2015:16 koskien nuorisolain uudistamista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1190 Sivistystoimi/3

Tanssin talon toteuttamista koskevan puitesopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1191 Sivistystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1192 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista asemakaava-asiassa (piirustus nro 12309, Töölönkatu 28) (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 6.10.2015

Liite 2

Liitteet Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön 6.10.2015

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1193 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Tontin varaaminen Espoon Kilosta The International Childcare & Education Centre Play'n'Learn Oy:lle päiväkodin suunnittelua varten (Espoo, Kilo, kortteli 54149) (pdf) (html)

Liite 1

Tontin varaushakemus

Liite 2

Liite 3

Uusi Leppävaarasopimus

Liite 4

Espoon kaupungin sivistystoimen puoltava lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1194 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1195 Sivistystoimi/5

Iltakouluasia: Nuorten hyvinvointi ja nuorten koulutukseen ja työelämään pääsyn seuranta (pdf) (html)


§ 1196 Kaupunginjohtaja/14

Iltakouluasia: Strategiaohjelman 2013-2016 seuranta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04